Archiwum rok 2009

Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi

Warszawa, dnia 16 lipca 2009 r.

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu 16.07.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP pod nr 241022 – 2009

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : pojemniki na krew – 33141612 – 3

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących co najmniej jeden Pakiet, nie dopuszcza natomiast możliwości składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

 • Pakiet nr 1
  4000 sztuk podwójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi (góra – góra).
 • Pakiet nr 2
  2000 sztuk poczwórnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi (góra – góra).
 • Pakiet nr 3
  500 sztuk pojemników do preparatyki krwi (600 ml).
 • Pakiet nr 4
  400 sztuk pojemników do preparatyki krwi (300 ml).

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

 1. cena – 80 %
 2. jakość przedmiotu zamówienia – 20 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ, zawierającą w szczególności oferowaną jednostkową cenę netto i brutto oraz cenę netto i brutto całości lub części przedmiotu zamówienia

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w zakresie całości lub części przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących co najmniej jeden Pakiet.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 10.08.2009 r. do godziny 9.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 10.08.2009 r. o godz. 10.00 Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów podwójnych i potrójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi
Warszawa, dnia 07 kwietnia 2009 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zestawów podwójnych i potrójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.
(Ogłoszenie niniejsze zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.04.2009 r., numer ogłoszenia: 94246 – 2009)

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : pojemniki na krew – 33141612 – 3

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, obejmujących co najmniej jeden Pakiet, nie dopuszcza natomiast możliwości składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

 • Pakiet nr 1
  • 7000 sztuk podwójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi (góra – góra).
 • Pakiet nr 2
  • 3000 sztuk potrójnych pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi (góra – góra).

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
– cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ, zawierającą w szczególności oferowaną jednostkową cenę netto i brutto oraz cenę netto i brutto całości lub części przedmiotu zamówienia

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości lub części przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych obejmujących jeden Pakiet.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście we wskazanej wyżej siedzibie Zamawiającego lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa do dnia 24.04.2009 r. do godziny 9.00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym w dniu 24.04.2009 r. o godz. 9.30 Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.