Archiwum rok 2010

Zawiadomienie o wyniku postępowania na dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z kompatybilnymi materiałami eksploatacyjnymi

Warszawa, dnia 10 grudnia 2010 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z kompatybilnymi materiałami eksploatacyjnymi (licznikami) do wykonania 30000 (trzydzieści tysięcy) zgrzewów (Nr ogłoszenia w BZP: 372142 – 2010).

Zawiadomienie

Dyrekcja CKiK MSWIA informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z kompatybilnymi materiałami eksploatacyjnymi (licznikami) do wykonania 30000 (trzydzieści tysięcy) zgrzewów dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, w dniu 02.12.2010 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia jedynej oferty złożonej w tym postępowaniu firmy HEMOSYSTEMS Sobczak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Górczewska 212/226, 01 – 460 Warszawa). Powyższa oferta została przez nas wybrana (otrzymała 100 pkt w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert jakim była cena całości przedmiotu zamówienia).

Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSWiA

Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym na dostawę kompatybilnych zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu oraz zakup aparatu do redukcji patogenów w składnikach krwi

Warszawa, dnia 19 listopada 2010 r.,

Dot.: przetargu nieograniczonego na dostawę kompatybilnych zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu oraz zakup aparatu do redukcji patogenów w składnikach krwi.

Zawiadomienie

Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kompatybilnych zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu oraz zakup aparatu do redukcji patogenów w składnikach krwi, w dniu 16.11.2010 r. o godz. 12.30 doszło do otwarcia ofert. W powyższym postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

1) Oferta Nr 1; Medservice Sp. z o.o. ul. G. Zapolskiej 7, 40-580 Katowice (cena – 100 %: 100 pkt),
2) Oferta Nr 2; Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J., ul. Górczewska 212/226, 01 – 460 Warszawa, (cena – 100 %: 81 pkt).

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, została wybrana oferta firmy Medservice Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, która uzyskała najwyższą, maksymalną liczbę punktów po ocenie dokonanej zgodnie z jedynym przyjętym w postępowaniu kryterium, jakim była cena całości przedmiotu zamówienia. Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 10 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSWiA

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z kompatybilnymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonania 30000 zgrzewów

Warszawa, dnia 17 listopada 2010 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 13 12, 508 24 62 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z kompatybilnymi materiałami eksploatacyjnymi do wykonania 30000 zgrzewów (Nr ogłoszenia w BZP zamieszczonego w dniu 17.11.2010 r.: 372142 – 2010)

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zgrzewarki do jałowego łączenia drenów wraz z kompatybilnymi  materiałami eksploatacyjnymi (licznikami) do wykonania 30000 (trzydzieści tysięcy) zgrzewów.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
– cena – 100 %,

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
7. dołączą do oferty wymagane zgodnie z SIWZ oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę w zakresie całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać pod niżej wskazanym adresem Zamawiającego lub ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62.  W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19 do dnia 02.12.2010 r. do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  w dniu 02.12.2010 r. o godz. 12.00  Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Ogłoszenie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę filtrów do usuwania leukocytów z KKcz

Warszawa, dnia 11 listopada 2010 r.,

Dot.: postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę filtrów do usuwania leukocytów z KKcz

Ogłoszenie o wyborze ofert

Dyrekcja CKiK MSWIA informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę filtrów do usuwania leukocytów z KKcz w dniu 26.10.2010 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.
W postępowaniu złożone zostały trzy oferty:

1) Oferta Nr 1; Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J., ul. Górczewska 212/226,
01 – 460 Warszawa, Przyznana punktacja: cena; 68 pkt; jakość; 30 pkt = 98 pkt,

2) Oferta Nr 2; Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54 – 305 Wrocław, Przyznana punktacja: cena; 70 pkt; jakość; 22 pkt = 92 pkt,

3) Oferta Nr 3; Color Trading Sp. z o.o., ul. Żołny 40, 02, Przyznana punktacja: cena; 42 pkt; jakość; 30 pkt = 72 pkt,

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, została wybrana oferta firmy Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów po ocenie dokonanej zgodnie z przyjętymi w postępowaniu kryteriami. Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Niniejsze ogłoszenie zastępuje ogłoszenie z dnia 08.11.2010 r. i jest wynikiem korekty oceny punktowej złożonych ofert, która wynika z prawidłowego zastosowania wzorów wskazanych w treści SIWZ.

Dyrektor CKiK MSWiA

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę filtrów do usuwania leukocytów z KKcz

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 13 12, 508 24 62 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę filtrów do usuwania leukocytów z KKcz.

(Nr ogłoszenia w BZP zamieszczonego w dniu 12.10.2010 r.: 329404 – 2010)

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.).

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtry do usuwania leukocytów z KKcz w ilości 2000 (dwa tysiące) sztuk.

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33141630-5

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Kryteria oceny ofert:

– cena – 70 %, jakość – 30 %

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie

objętym przedmiotem zamówienia;

2.  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także

dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia;

4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych

5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,

7. dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

 

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w zakresie całości przedmiotu zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać pod niżej wskazanym adresem Zamawiającego lub ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62.  W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

 

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19 do dnia 26.10.2010 r. do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego  w dniu 26.10.2010 r. o godz. 12.00  Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę kompatybilnych zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu oraz zakup aparatu do redukcji patogenów w składnikach krwi

Warszawa, dnia 28 września 2010 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel./fax 22 508 12 10, 22 508 24 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę kompatybilnych zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu oraz zakup aparatu do redukcji patogenów w składnikach krwi.
(ogłoszenie niniejsze zostało przekazane do publikacji w Dz. U. UE w dniu 27.09.2010 r. oraz zostało zamieszczone w BZP w dniu 28.09.2010 r. pod nr 308718-2010/308936-2010)

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia (aparatu) do redukcji patogenów w składnikach krwi oraz kompatybilnych zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu.
· Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33141620-2
Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:

a) zakup fabrycznie nowego aparatu (urządzenia) do redukcji patogenów w składnikach krwi.
b) zakup 10 000 (słownie: dziesięć tysięcy) kompatybilnych zestawów jednorazowych do redukcji patogenów w osoczu.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Istnieje obowiązek składania wadium przez oferentów w wysokości i na zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w SIWZ.

Kryteria oceny ofert:
– cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie
objętym przedmiotem zamówienia;
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych
5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
7. dołączą do oferty wymagane zgodnie z SIWZ oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19 do dnia 16.11.2010 r. do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w powyższej siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym (nr 18) w dniu 16.11.2010 r. o godz. 12.30 Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 60 dni.

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę pojemników do preparatyki krwi oraz filtrów do usuwania leukocytów

Warszawa, dnia 21 czerwca 2010 r.,

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi oraz filtrów do usuwania leukocytów (Nr ogłoszenia w BZP: 153004 – 2010).

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWIA informuje Państwa, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do preparatyki krwi oraz filtrów do usuwania leukocytów dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, w dniu 17.06.2010 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta firmy HEMOSYSTEMS Sobczak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie która została przez nas wybrana. Wybrany Wykonawca za realizację całości przedmiotu zamówienia zaoferował cenę netto w kwocie 89.000 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę czekolady

Warszawa, dnia 18 czerwca 2010 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę czekolady (Nr ogłoszenia w BZP: 144050-2010)

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWiA uprzejmie informuje, iż w dniu 11.06.2010 r. o godzinie 12.00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 120.000 tabliczek czekolady dla CKiK MSWiA. W postępowaniu złożono trzy oferty nie podlegające odrzuceniu:

 1. Oferta nr 1 – UNION Chocolate Sp. z o. o. z siedzibą: Słońsk Dolny 3A, ul. Racławicka 6, 99-320 Żychlin, zaoferowana cena netto całości przedmiotu zamówienia to 159.600,00 zł (100 PKT),
 2. oferta nr 2 – Z.P.C. „CHOCOMOCO” Kinga Rzepecka z siedzibą w Karczewie, ul. Rynek Zygmunta Starego 21, 05 – 480 Karczew, zaoferowana cena netto całości przedmiotu zamówienia to 168.000,00 zł, (95 PKT),
 3. oferta nr 3 – SEREK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Panny Wodnej 22, 04 – 862 Warszawa, zaoferowana cena netto całości przedmiotu zamówienia to 220.800,00 zł (72 PKT).

W wyniku porównania złożonych ofert, została wybrana oferta firmy UNION Chocolate Sp. z o. o. z siedzibą: Słońsk Dolny 3A, ul. Racławicka 6, 99-320 Żychlin, która zaoferowała najniższą cenę w zakresie całości przedmiotu zamówienia w kwocie netto 159.600,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych). Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert w postępowaniu.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pojemników do preparatyki krwi/filtrów do usuwania leukocytów
Warszawa, dnia 01 czerwca 2010 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 13 12, 508 24 62 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do preparatyki krwi/filtrów do usuwania leukocytów. (Nr ogłoszenia w BZP: 153004 – 2010)

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33141612 – 3.

Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Pakiet nr 1 – pojemniki puste o pojemności 1000ml – 1000 sztuk
 • Pakiet nr 2 – a) filtry do usuwania leukocytów z KKP w ilości 500 sztuk, b) filtry do usuwania leukocytów z KKcz w ilości 1000 sztuk.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących co najmniej jeden Pakiet. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 70 %, jakość – 30 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
 7. dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca (Wykonawcy), który (- rzy) zaoferuje (-ą) najkorzystniejszą ofertę w zakresie całości lub części przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać pod niżej wskazanym adresem Zamawiającego lub ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 18 do dnia 17.06.2010 r. do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.06.2010 r. o godz. 12.00. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę czekolady
Warszawa, dnia 25 maja 2010 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę czekolady.
(Nr ogłoszenia w BZP: 144050-2010)

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : czekolada – 15842100 – 2

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę partiami czekolady w ilości 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy) tabliczek czekolady czterech rodzajów po 30.000 (słownie: trzydzieści tysięcy) tabliczek czekolady każdego z czterech rodzajów (smaków). Dwa wymagane obligatoryjnie rodzaje czekolady to: mleczna oraz deserowa (gorzka), pozostałe dwa smaki dowolne, zaproponowane przez Wykonawcę w treści oferty. Czekolady wszystkich smaków powinny być czekoladami twardymi, a nie nadziewanymi.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
 7. dołączą do oferty wymagane oświadczenia, dokumenty i próbki.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w zakresie całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać pod niżej wskazanym adresem Zamawiającego lub ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19 do dnia 11.06.2010 r. do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 11.06.2010 r. o godz. 12.00. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Ogłoszenie o wyborze ofert na dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi

Warszawa, dnia 09 kwietnia 2010 r.,

Ogłoszenie o wyborze ofert

Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, w dniu 30.03.2010 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W postępowaniu złożone zostały trzy oferty:

 1. Oferta AxMediTec Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (ul. Składowa 12, 15 – 399 Białystok), obejmująca: Pakiet nr 1 za cenę netto 35.560,00 zł (86,3 pkt; cena – 59,4 pkt, jakość – 26,9 pkt), Pakiet nr 2 za cenę netto 128.320,00 zł (74,9 pkt; cena – 48 pkt, jakość – 26,9 pkt), Pakiet nr 3 za cenę netto 1.197,00 zł (100 pkt), Pakiet nr 4 za cenę netto 3.980,00 zł (100 pkt),
 2. Oferta Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie (ul. Górczewska 212/226, 01 – 460 Warszawa), obejmująca: Pakiet nr 1 za cenę netto 30.180,00 zł (100 pkt; cena – 70 pkt, jakość – 30 pkt), Pakiet nr 2 za cenę netto 115.920,00 zł (88,9 pkt, cena 58,9 pkt, jakość – 30 pkt),
 3. Oferta Zakładu Produkcji Sprzętu Medycznego „Ravimed” Sp. z o.o. z siedzibą w Łajskach/k. Legionowa (ul. Polna 54, 05 – 119 Łajski), obejmująca Pakiet nr 2 za cenę netto 97.600,00 zł (78,3 pkt; cena – 70 pkt, jakość – 8,3 pkt).

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, zostały wybrane oferty Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J. w zakresie Pakietów nr 1 i nr 2 oraz AxMediTec Sp. z o.o. w zakresie Pakietów nr 3 i 4.

Umowa z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Ogłoszenie o wyborze oferty na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej

Warszawa, dnia 25 marca 2010 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej, w dniu 23.03.2010 r. o godz. 12 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W postępowaniu złożone zostały trzy oferty:

 1. Oferta Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie (ul. Koszykowa 78, 00 – 671 Warszawa) na kwotę 715.500,00 zł, której przyznano 44 pkt,
 2. Oferta Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (ul. Marcelińska 44, 60 – 354 Poznań) na kwotę 314.820,00 zł, której przyznano 100 pkt.,
 3. Oferta Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (ul. Saska 63/75, 03 – 948 Warszawa) na kwotę 349.800,00 zł, której przyznano 90 pkt.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, została wybrana oferta Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, który to Wykonawca zaoferował najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów

Warszawa, dnia 23 marca 2010 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWIA informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów w dniu 19.03.2010 r. o godz. 12 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert została wybrana oferta Spółki BIOMERIEUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żeromskiego 17, 01 – 882 Warszawa), która zaoferowała najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia. Ofercie wybranego Wykonawcy przyznano 100 Pkt ze względu na jedyne kryterium oceny ofert, które stanowiła właśnie cena (100%).

W postępowaniu złożono dwie oferty; drugą ofertę złożyła Spółka BIO – RAD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Nakielska 3, 01 – 100 Warszawa), której przyznano 99 Pkt.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi
Warszawa, dnia 17 marca 2010 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.
(Nr ogłoszenia w BZP: 74320 – 2010)

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33141612 – 3.

Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Pakiet nr 1 – pojemniki potrójne góra – dół – 2000 sztuk
 • Pakiet nr 2 – pojemniki potrójne góra – góra – 8000 sztuk
 • Pakiet nr 3 – pojemniki puste o pojemności 150ml – 300 sztuk
 • Pakiet nr 4 – pojemniki puste o pojemności 300ml – 1000 sztuk
 • Pakiet nr 5 – pojemniki puste o pojemności 1000ml – 1000 sztuk

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących co najmniej jeden Pakiet. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 70 %, jakość – 30 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
 7. dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca (Wykonawcy), który (- rzy) zaoferuje (-ą) najkorzystniejszą ofertę w zakresie całości lub części przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać pod niżej wskazanym adresem Zamawiającego lub ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 18 do dnia 30.03.2010 r. do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.03.2010 r. o godz. 12.00. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Przetarg nieograniczony na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej
Warszawa, dnia 08 marca 2010 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej.
(Nr ogłoszenia w BZP: 62908 – 2010)

 

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie opracowań próbek krwi honorowych dawców krwi umożliwiających zwolnienie donacji i polegających na oznaczaniu: RNA HIV, DNA HBV, RNA HCV metodami biologii molekularnej w pojedynczych donacjach lub w pulach po 6 próbek zgodnie z obowiązującymi w polskiej publicznej służbie krwi przepisami i zasadami zalecanymi przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w badaniach krwiodawców – w ilości 7950 (siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) donacji.

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85145000-7 (Usługi świadczone przez laboratoria medyczne)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 100%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. spełnią pozostałe wymagania i warunki przewidziane w SIWZ,
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
 7. dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62 lub mailem na adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – na adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19 do dnia 23.03.2010 r. do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w powyższej siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym (nr 18) w dniu 23.03.2010 r. o godz. 12.00. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Przetarg nieograniczony na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów

Warszawa, dnia 04 marca 2010 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów.

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów wirusologicznych  do badania metodami immunoenzymatycznymi  i dzierżawa aparatu.

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 24496200 – 9

Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:

 • zakup testów wirusologicznych  do badania metodami immunoenzymatycznymi  (EIA) ) markerów wirusów przenoszonych droga krwi ( testy HBsAg wraz z testem potwierdzenia  anty-HCV i HIV Ag/  antyHIV 1/ 2 ) , testy do przeglądowej diagnostyki kiły  w ilości 66 000 sztuk oraz 50 testów potwierdzenia HBsAg.
 • wydzierżawienie na okres 18 miesięcy Zamawiającemu aparatu  do badań immunoenzymatycznych połączone z dostawą  i zakupem części zużywalnych do tego aparatu i przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi tego aparatu oraz zapewnieniem dwóch przeglądów technicznych, dokonanych w powyższym osiemnastomiesięcznym okresie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
 7. dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62.  W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19 do dnia 19.03.2010 r. do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w powyższej siedzibie Zamawiającego w pokoju administracyjnym (nr 18) w dniu 19.03.2010 r. o godz. 12.00. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.