Archiwum rok 2011

Ogłoszenie o wyborze oferty na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów

Warszawa, dnia 15 listopada 2011 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWIA informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów w dniu 10.03.2010 r. o godz. 12:00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert została wybrana oferta Spółki BIOMERIEUX Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Żeromskiego 17, 01 – 882 Warszawa), która zaoferowała najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia. Ofercie wybranego Wykonawcy przyznano 100 Pkt ze względu na jedyne kryterium oceny ofert, które stanowiła właśnie cena (100%). W postępowaniu złożono dwie oferty; drugą ofertę złożyła Spółka Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 21 B, 02 – 676 Warszawa), której przyznano 97 Pkt.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Ogłoszenie przetargu na wykonywanie testów wirusologicznych oraz na dzierżawę aparatu
Warszawa: Zamówienie Nr 2374/07/2011/ZP
Numer ogłoszenia w BZP: 277347-2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługiZamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA , ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5082462, faks 022 5081216.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.ckikmswia.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Zamówienie na wykonywanie testów wirusologicznych  oraz na dzierżawę aparatu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

a)     zakup przez Zamawiającego testów wirusologicznych  do badania metodami immunoenzymatycznymi  (EIA) markerów wirusów przenoszonych drogą krwi (testy HBsAg wraz z testem potwierdzenia , anty-HCV i HIV Ag/  antyHIV 1/ 2), testy do przeglądowej diagnostyki kiły  w ilości 66 000 sztuk oraz 50 testów potwierdzenia HBsAg; na powyższy przedmiot zamówienia składają się: testy diagnostyczne w kierunku oznaczania: antygenu HBsAg – 16 500 testów, testy potwierdzenia HBsAg  – 50 testów, przeciwciał  anty-HCV- 16 500  testów, przeciwciał i antygenu HIV 1/ 2  – 16 500 testów, przeciwciał przeciw krętkowi blademu  – 16 500 testów, czyli łącznie  66 000 testów do badania  15 000 donacji oraz 50 testów potwierdzenia HBsAg,

b)    wydzierżawienie na okres 18 miesięcy Zamawiającemu aparatu  do badań immunoenzymatycznych połączone z dostawą  i zakupem części zużywalnych do tego aparatu oraz zapewnieniem dwóch przeglądów technicznych, dokonanych w powyższym osiemnastomiesięcznym okresie,

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

·               II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):24496200 – 9

I.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W oparciu o: 1) oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, 2) wypis z właściwego rejestru, o których mowa w SIWZ.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W oparciu o: 1) oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W oparciu o: 1) oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W oparciu o: 1) oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    W oparciu o: 1) oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·      nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·      nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

a) certyfikat europejski CE dla oferowanych testów,

b) deklarację zgodności dla każdego produktu,

d)  opracowaną w języku polskim instrukcję wykonania badań zgodną z wersją

dostarczonych testów,

e)  pozytywną opinię Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w zakresie

oferowanego systemu,

f) oświadczenie jednej z placówek publicznej lub wojskowej służby krwi w Polsce potwierdzające przydatność systemu (aparatu i testów) do celów krwiodawstwa,

g) oświadczenie, że oferowane testy są dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 z 2010 r., poz. 679),

h) listę materiałów zużywalnych niezbędnych do wykonania badań na oferowanym aparacie w odniesieniu do ilości testów objętych przedmiotem niniejszej SIWZ..

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckikmswia.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:10.11.2011 godzina 11:30, miejsce: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CKiK MSWiA

Warszawa, dnia 09 sierpnia 2011 r.,

Dot.: postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CKiK MSWiA

Zawiadomienie o wyborze ofert

Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CKiK MSWiA, w dniu 04.08.2011 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

1)    Oferta Nr 1; CEZAR Sp. z o.o., ul. Jaśminowa 1 A, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, (100 pkt),

2)    Oferta Nr 2; Piotr Wypijewski „STATIM”, ul.  Mickiewicza 37, 01 – 625 Warszawa, (97 pkt).

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, została wybrana oferta CEZAR Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Maz., która uzyskała najwyższą liczbę punktów po ocenie dokonanej zgodnie z przyjętym w postępowaniu jedynym kryterium oceny ofert jakim była cena.  Umowa z powyższym Wykonawcą  zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Ogłoszenie przetargu na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CKiK MSWiA

Warszawa, dnia 27 lipca 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
(ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 27.07.2011 r. pod nr 219290-2011)

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji,  ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, Tel/fax. 22 508 24 62.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckikmswia.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla CKiK MSWiA.”

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy i usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Dostawa następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania:

Lp.

Nazwa:

Liczba sztuk:

1

Red Hat Enterprise Linux Server for 32/64-bit x86

1

2

IBM DB2 socket license (1 socket)

1

3

IBM Tivoli Access Manager

250

4

TeamViewer Premium

1

5

Microsoft Office Home and Business 2010

7

6

Serwer

1

7

Biblioteka taśmowa LTO-3

1

8

Nośnik LTO-3

10

9

Kaseta czyszcząca LTO-3

1

10

Router z obsługą IPsec

1

11

Zasilacz bezprzerwowy

1

12

Komputer PC

9

13

Monitor ciekłokrystaliczny

9

14

Komputer przenośny

1

15

Drukarka etykiet

10

16

Drukarka etykiet końcowych

2

17

Drukarka krewkarty

1

18

Sieciowa drukarka laserowa

2

19

Czytnik kodów kreskowych

20

20

System montażu ściennego monitora, klawiatury, myszy i komputera

3

21

Karta mikroprocesorowa

25

22

Czytnik kart mikroprocesorowych

21

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72268000-1 (Usługi dostawy oprogramowania), 302000000-1 (Urządzenia komputerowe).

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie:  14 dni od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do druku Oferta – metodą spełnia-nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz dostaw i usług tożsamych z przedmiotem zamówienia zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w całym okresie (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do druku  Oferta).

W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wykaz. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną będzie spełniał ten warunek.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do druku Oferta – metodą spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do druku Oferta – metodą spełnia-nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do druku Oferta – metodą spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę dostaw i usług (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do druku  Oferta).

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1 do druku Oferta),

b)    poświadczoną przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)    z którego wynika, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)    z którego wynika, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

c)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckikmswia.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19, w godz: 8:00-15:00 w dni powszednie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2011 godzina 11:30, miejsce: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie dotyczy.

Ogłoszenie o wyborze ofert na na wdrożenie oprogramowania „Pracownia RCKiK” będącego modułem oprogramowania KRDK

Warszawa, dnia 14 lipca 2011 r.,

Dot.: przetargu nieograniczonego na wdrożenie oprogramowania „Pracownia RCKiK” będącego modułem oprogramowania „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”.

Ogłoszenie o wyborze ofert

Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na instalację, wdrożenie i parametryzację oprogramowania „Pracownia RCKiK” wraz ze świadczeniem usług serwisowych, a także usług utrzymania i rozwoju oprogramowania, w dniu 12.07.2011 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

1)    Oferta Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 180, 02 – 486 Warszawa), która po ocenie w świetle jedynego kryterium oceny ofert jakim była cena uzyskała 100 pkt,

2)    Oferta Matic Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Puławska 300A, 02 – 819 Warszawa), która po ocenie w oparciu o powyższe jedyne kryterium ceny uzyskała 80 pkt.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, zostały wybrana została oferta Sygnity S.A. z siedzibą w Warszawie, która uzyskała najwyższą, maksymalną liczbę punktów.   Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Ogłoszenie o zamówieniu usługi wdrożenia oprogramowania

Warszawa, dnia 24 czerwca 2011 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

(ogłoszenie zostało opublikowane w BZP w dniu 24.06.2011 r. pod nr 171982-2011)

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Administracji,  ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, Tel/fax. 022 508 24 62.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckikmswia.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)    II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Instalacja, wdrożenie i parametryzacja oprogramowania „Pracownia RCKiK” wraz ze świadczeniem usług serwisowych, a także usług utrzymania i rozwoju oprogramowania.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

2)    II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1) Instalacja, wdrożenie i parametryzacja oprogramowania „Pracownia RCKiK” będącego modułem oprogramowania „Krajowy Rejestr Dawców Krwi”, opracowanego w ramach projektu ,,Utworzenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi”, zrealizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004—2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line, na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki nr WKP_1/1.5.0/2/2005/7/23/264/U z dnia 12 grudnia 2005 r. (zwanego „Oprogramowaniem”) wraz ze świadczeniem usług serwisowych, a także usług utrzymania i rozwoju Oprogramowania.

2)  Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie na rzecz Zamawiającego w okresie 2 lat od dnia zakończenia wdrożenia Oprogramowania usług serwisowych w zakresie Oprogramowania polegających na:

a)    usuwaniu błędów wynikających z niewłaściwej pracy, konfiguracji lub modyfikacji Systemu,

b)    aktualizacji Oprogramowania wynikającą z konieczności wgrania poprawek naprawiających błędne funkcjonowanie Oprogramowania.

3)  Przedmiot zamówienia obejmuje także świadczenie rzecz Zamawiającego w okresie 2 lat od dnia zakończenia wdrożenia Oprogramowania usług utrzymania i rozwoju Oprogramowania polegających na:

a)    utrzymaniu Systemu w ruchu na zasadach funkcjonalności z dnia zakończenia wdrożenia Oprogramowania oraz na parametryzacji Systemu na życzenie Zamawiającego bez dodawania dodatkowych funkcji z zastrzeżeniem pkt. 2.1.5 SIWZ,

b)    rozwoju Oprogramowania polegającym na dostosowaniu do zmian w zasadach Medycznych, realizacji postulowanych drobniejszych zmian w funkcjonalności oraz wsparciu w niwelowaniu skutków pomyłek operatorskich,

c)    dostosowywaniu raportów generowanych przez System do wymagań Zamawiającego.

d)    konsultacjach merytorycznych, wsparciu technicznym działań Zamawiającego, wsparciu w konfiguracji aplikacji Systemu,

e)    aktualizacji wersji Oprogramowania,

f)    konsultacjach/wsparciu działań Zamawiającego w zakresie urządzeń współpracujących z Systemem.

4)  Wykonawca zobowiązany będzie do nieodpłatnego rozszerzania funkcjonalności Oprogramowania (dodawania dodatkowych funkcji) w takim samym zakresie w jakim rozszerzanie funkcjonalności Oprogramowania realizowane będzie w Instytucie Transfuzjologii i Hematologii z siedzibą w Warszawie oraz innych jednostkach użytkujących System na terenie kraju.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72263000-6

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie:  max. 3 miesiąca od dnia zawarcia umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie przewiduje się

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do druku Oferta – metodą spełnia-nie spełnia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

a)    w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 zamówienie obejmujące wykonanie systemu informatycznego o wartości minimum 300 000 zł brutto (wartość nie może obejmować infrastruktury sprzętowej),

b)    w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 4 zamówienia obejmujące zakresem przeprowadzenie szkoleń z systemów informatycznych dot. zarządzania krwią dla co najmniej 20 osób każde.

Należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te Wykonawca wykonał lub wykonuje należycie. – wzór Wykazu stanowi Załącznik Nr 2 do druku Oferta. W przypadku oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wykaz. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólną będzie spełniał ten warunek.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do druku Oferta – metodą spełnia-nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu wykazania spełnienia tego warunku Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu: Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami – Wzór Wykazu stanowi Załączniki Nr 3 do druku Oferta. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca będzie dysponował  następującymi osobami:

1)  Kierownik Projektu (minimum 1 osoba):

a)    posiada kwalifikacje potwierdzone ważnymi certyfikatami: „PRINCE2 Practitioner” lub IPMA min. Level „C” lub Project Management Professional (PMP) lub wyższym;

b)    w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu pełnił funkcję kierownika projektu w co najmniej jednym zakończonym sukcesem (odebranym przez zamawiającego) projekcie informatycznym o czasie trwania nie krótszym niż 6 miesięcy;

c)    w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zrealizował, pełniąc funkcję kierownika projektu, co najmniej 1 projekt z budżetem powyżej 300 000 PLN brutto;

d)    posiada wyższe wykształcenie;

e)    posiada znajomość języka polskiego.

2)  Analityk (minimum 1 osoba):

a)    w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie (w tym przynajmniej 6 miesięcy w obszarze ochrony zdrowia) w zakresie: zbierania i specyfikacji wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych, identyfikowania założeń i ograniczeń systemowych;

b)    w ciągu ostatnich 3 lat nabył co najmniej 12 miesięczne doświadczenie (w tym przynajmniej 6 miesięcy w obszarze ochrony zdrowia) w zakresie opracowywania: modelu danych (zakresu gromadzonych i przetwarzanych danych)wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami, modelu funkcjonalnego całego systemu składającego się z modelu otoczenia oraz modelu zachowania, diagramów DFD uwzględniających wszystkich uczestników projektu i użytkowników;

c)    w ciągu ostatnich 3 lat przez okres co najmniej 6 miesięcy zarządzał zespołem zadaniowym;

d)    posiada wyższe wykształcenie;

e)    posiada znajomość języka polskiego.

3) Ekspert ds. wdrożenia i utrzymania (minimum 2 osoby):

a)    posiada doświadczenie w zakresie wdrażania systemów informatycznych w ostatnich 3 latach odpowiadał za przeprowadzenie zakończonego sukcesem wdrożenia (przyjęte przez zamawiającego)w którym liczba użytkowników końcowych przekracza 20 osób;

b)    posiada co najmniej 24 miesięczne doświadczenie w projektowaniu utrzymania dla systemów informatycznych, projektowaniu procesów utrzymaniowych, ról i odpowiedzialności oraz definiowaniu katalogu usług;

c)    posiada co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w  zakresie wdrażania i serwisowania systemu „Pracownia RCKiK” będącego modułem oprogramowania „Krajowy Rejestr Dawców Krwi” opracowanego w ramach projektu ,,Utworzenie Krajowego Rejestru Dawców Krwi”, zrealizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, lata 2004 —2006, Priorytet 1 Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, Działanie 1.5 Rozwój systemu dostępu przedsiębiorców do informacji i usług publicznych on-line, na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji i Nauki nr WKP_1/1.5.0/2/2005/7/23/264/U z dnia 12 grudnia 2005 r.;

d)    posiada znajomość języka polskiego;

e)    posiada wyższe wykształcenie.

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami. Zamawiający wymaga by w ramach informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia Wykonawca przedstawił:

a)    w zakresie potwierdzenie wyższego wykształcenia: informacja o ukończonej uczelni z podaniem kierunku i wydziału studiów oraz dacie uzyskania dyplomu,

b)    w zakresie potwierdzenia doświadczenia zawodowego: okresy pracy oraz podmioty na rzecz, których realizowano zadania,

c)    w zakresie potwierdzenia doświadczenia w projekcie: informacje na temat zakresu projektu, wartości projektu. okresu realizacji projektu oraz podmiotu na rzecz którego realizowane były zadania,

d)    w zakresie kwalifikacji zawodowych potwierdzanych certyfikatem: numer certyfikatu, data wystawienia oraz okres ważności (jeśli dotyczy).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, – wzór Oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do druku Oferta – metodą spełnia-nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

a)    wykaz wykonanych zamówień (wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do formularza Oferty, wraz z załącznikami,

b)    wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca podczas realizacji zamówienia wraz z załącznikami.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 1 do formularza Oferty),

b)    poświadczoną przez Wykonawcę  za zgodność z oryginałem kserokopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

a)    z którego wynika, iż nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b)    z którego wynika, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckikmswia.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19, w godz: 8:00-15:00 w dni powszednie.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2011 godzina 11:30, miejsce: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie dotyczy.

Zawiadomienie o wyborze ofert na dostawę filtrów do usuwania leukocytów z KKcz
Warszawa, dnia 17 czerwca 2011 r.,

Dot.: postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę filtrów do usuwania leukocytów z KKcz

Zawiadomienie o wyborze ofert

Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informuje Państwa, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę filtrów do usuwania leukocytów z KKcz, w dniu 09.06.2011 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu złożone zostały trzy oferty:

 1. Oferta Nr 1; Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J., ul. Górczewska 212/226, 01 – 460 Warszawa, cena; 70 pkt; jakość; 30 pkt = 100 pkt,
 2. Oferta Nr 2; Maco Pharma Polonia Sp. z o.o., ul. Szwajcarska 22, 54 – 305 Wrocław, cena; 70 pkt; jakość; 27 pkt = 97 pkt,
 3. Oferta Nr 3; Color Trading Sp. z o.o., ul. Żołny 40, 02 – cena; 40 pkt; jakość; 27 pkt = 67 pkt.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, została wybrana oferta Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J, która uzyskała w sumie najwyższą liczbę punktów po ocenie dokonanej zgodnie z przyjętymi w postępowaniu kryteriami oceny ofert. Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Ogłoszenie o wyborze ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi
Warszawa, dnia 15 czerwca 2011roku

Ogłoszenie o wyborze ofert

Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, w dniu 07.06.2011 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu złożone zostały cztery oferty:

 1. Oferta BiaMediTek Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (ul. Składowa 12, 15 – 399 Białystok), obejmująca: Pakiet nr 1 (87,5 pkt; cena – 60,5 pkt, jakość – 27 pkt), Pakiet nr 2 (78 pkt; cena –51 pkt, jakość – 27 pkt),
 2. Oferta Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie (ul. Górczewska 212/226, 01 – 460 Warszawa), obejmująca: Pakiet nr 1 (93 pkt; cena – 66 pkt, jakość – 27 pkt), Pakiet nr 2 (83 pkt, cena 55 pkt, jakość – 28 pkt),
 3. Oferta Zakładu Produkcji Sprzętu Medycznego „Ravimed” Sp. z o.o. z siedzibą w Łajskach/k. Legionowa (ul. Polna 54, 05 – 119 Łajski), obejmująca Pakiet nr 2 (79 pkt; cena – 70 pkt, jakość – 9 pkt),
 4. Oferta Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław), obejmująca Pakiet nr 1 (100 pkt; cena -70 pkt, jakość – 30 pkt), Pakiet nr 2 (84,5 pkt; cena – 54,5 pkt, jakość – 30 pkt).

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, zostały wybrane oferty Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie obu Pakietów tj. Pakietu nr 1 oraz Pakietu nr 2, jako że uzyskały one najwyższą ilość punktów po ocenie przeprowadzonej w oparciu o kryteria oceny ofert zastosowane w postępowaniu (cena i jakość). Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę filtrów do usuwania leukocytów z KKcz
Warszawa, dnia 25 maja 2011 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 22 508 24 53 12, 22 508 24 62 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę filtrów do usuwania leukocytów z KKcz.
(Nr ogłoszenia w BZP zamieszczonego w dniu 25.05.2011 r.: 129406 – 2011)

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtry do usuwania leukocytów z KKcz w ilości 6000 (sześć tysięcy) sztuk.

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33141630-5

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 70 %,
 • jakość – 30 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
 7. dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najkorzystniejszą ofertę w zakresie całości przedmiotu zamówienia.

 

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać pod niżej wskazanym adresem Zamawiającego lub ze strony internetowej zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 22 508 24 62. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19 do dnia 09.06.2011 r. do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 09.06.2011 r. o godz. 12.00. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi
Warszawa, dnia 20 maja 2011 r.
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 022 508 12 10, 022 602 13 10 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.
(Nr ogłoszenia w BZP: 123780 – 2011)

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pojemników do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.
– Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33141612 – 3.

Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Pakiet nr 1 – pojemniki potrójne góra – dół – 1000 sztuk
 • Pakiet nr 2 – pojemniki potrójne góra – góra – 8000 sztuk

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych obejmujących co najmniej jeden Pakiet. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:
– cena – 70 %, jakość – 30 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. odbiorą od Zamawiającego Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
 7. dołączą do oferty wymagane oświadczenia i dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca (Wykonawcy), który (- rzy) zaoferuje (-ą) najkorzystniejszą ofertę w zakresie całości lub części przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać pod niżej wskazanym adresem Zamawiającego lub ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 022 508 24 62. W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 18 do dnia 07.06.2011 r. do godziny 11.30. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 07.06.2011 r. o godz. 12.00. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

Zawiadomienie o wyniku postępowania na na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej
Warszawa, dnia 28 lutego 2011 r.
Zawiadomienie

Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej, w dniu 24.02.2011 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

 1. Oferta Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (ul. Marcelińska 44, 60 – 354 Poznań), której przyznano 99,8 pkt.,
 2. Oferta Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (ul. Saska 63/75, 03 – 948 Warszawa), której przyznano 100 pkt.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert została wybrana została oferta Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, jako że powyższy Wykonawca zaoferował najniższą cenę całości przedmiotu zamówienia.

Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSWiA
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej

Warszawa, dnia 08 lutego 2011 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy
ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, tel. 22 508 24 64, 22 508 24 62 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej.
(Nr ogłoszenia w BZP: 18436 – 2011)

Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 39 – 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie opracowań próbek krwi honorowych dawców krwi umożliwiających zwolnienie donacji i polegających na oznaczaniu: RNA HIV, DNA HBV, RNA HCV metodami biologii molekularnej w pojedynczych donacjach lub w pulach po 6 próbek zgodnie z obowiązującymi w polskiej publicznej służbie krwi przepisami i zasadami zalecanymi przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w badaniach krwiodawców – w ilości 10 000 (dziesięć tysięcy) donacji.

 • Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 85145000-7 (Usługi świadczone przez laboratoria medyczne)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani składania ofert wariantowych. Nie przewiduje się obowiązku składania wadium przez oferentów.

Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny ofert:

 • cena – 100 %

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia;
 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 5. spełnią pozostałe wymagania i warunki przewidziane w SIWZ,
 6. przygotują ofertę zgodną z SIWZ,
 7. dołączą do oferty wymagane zgodnie z SIWZ oświadczenia oraz pozostałe dokumenty.

Wybrany zostanie ten Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę netto całości przedmiotu zamówienia.

Ocena spełnienia warunków, o których wyżej mowa dokonana zostanie w oparciu o przedstawione dokumenty i załączniki do oferty oraz oświadczenie, wskazane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobierać ze strony internetowej Zamawiającego www.ckikmswia.com.pl. O fakcie pobrania specyfikacji ze strony Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego faxem na nr: 22 508 24 62 lub mailem na adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

W trakcie postępowania Zamawiający dopuszcza formę komunikowania się z Wykonawcami drogą faksową lub pocztą elektroniczną – na adres Zamawiającego: ckik@ckikmswia.com.pl.

Oferty należy składać osobiście w siedzibie Zamawiającego (ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19) lub przesyłać na adres Zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137,
02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19 do dnia 24.02.2011 r.
do godziny 11.30
. Otwarcie ofert nastąpi w powyższej siedzibie Zamawiającego
w pokoju administracyjnym (nr 18) w dniu 24.02.2011 r. o godz. 12.00. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.