Zawiadomienie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 15 lutego 2012 r.

Dotyczy: : przetargu  nieograniczonego na dostawę czekolady (Nr ogłoszenia w BZP:24362  – 2012;)

Zawiadomienie o  wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWiA działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 10.02.2012 r. o godzinie 12.00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 120.000 tabliczek czekolady dla CKiK MSWiA. W postępowaniu złożono trzy oferty nie podlegające odrzuceniu:

1)    Oferta nr 1 – UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie  z siedzibą: ul. Lasek Brzozowy 19/4, 02 – 792 Warszawa, której przyznano zostało 100 pkt,

2)    Oferta nr 2 – UNION Chocolate Sp. z o. o. z siedzibą: Słońsk Dolny 3A, ul. Racławicka 6, 99-320 Żychlin,  której przyznano 76 pkt,

3)    Oferta nr 3 – Z.P.C. „CHOCOMOCO”  Kinga Rzepecka z siedzibą: ul. Rynek Zygmunta Starego 21, 05 – 480 Karczew,  której przyznano 96 pkt,

4)    Oferta nr 4 – Sklep Spożywczo- Przemysłowy Ewa Tabaczek z siedzibą: ul. Anecińska 23, 03-106 Warszawa, której przyznano 38 pkt,

5)    Oferta nr 5 – Hurtownia „POHREM” D i H Porowscy Spółka Jawna z siedzibą: ul.Obrońców Stalingradu 66, 45-512 Opole, której przyznano 90 pkt.

W wyniku porównania złożonych ofert, została wybrana oferta firmy UNIMA Sp. z o.o. w Warszawie  z siedzibą: ul. Lasek Brzozowy 19/4, 02 – 792 Warszawa, która zaoferowała  najniższą cenę w zakresie całości przedmiotu zamówienia. Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert w postępowaniu.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.