Ogłoszenie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 05 czerwca 2012 roku

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej, w dniu 04.06.2012 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych
w tym postępowaniu.

W postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

1.    Oferta Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (ul. Marcelińska 44, 60 – 354 Poznań), której przyznano 100 pkt.,

2.    Oferta  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie (ul. Saska 63/75, 03 – 948 Warszawa), której przyznano 91 pkt.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert została wybrana została oferta Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu, jako że powyższy Wykonawca zaoferował najniższą cenę całości przedmiotu zamówienia.

Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia niniejszego ogłoszenia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.