Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na dostawę dla CKiK MSWiA produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.
Numer ogłoszenia: 319222 – 2012; data zamieszczenia: 28.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA , ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5082462, faks 022 5081216.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.ckikmswia.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Przetarg nieograniczony na dostawę dla CKiK MSWiA produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: 1)Pakiet nr 1 – Filtry do usuwania leukocytów z KKCz w ilości 6000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk, 2)Pakiet nr 2 – Filtry do usuwania leukocytów z KKP w ilości 500 (słownie: pięćset) sztuk lub zestawy do filtrowania z wbudowanym filtrem in – line do usuwania leukocytów z KKP w ilości 500 (słownie: pięćset) sztuk, 3)Pakiet nr 3 – Pojemniki potrójne góra -góra 8000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk, 4)Pakiet nr 4 – Pojemniki poczwórne góra -dół do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi z wbudowanym filtrem in- line do KKCz – w ilości 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.16.20-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:tak, liczba części: 4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ oraz odpisu z właściwego rejestru (np. KRS).

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • próbki, opisy lub fotografie

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

certyfikat europejski CE dla oferowanych produktów, dokument poświadczający dopuszczenie produktów do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

·         1 – Cena – 70

·         2 – Jakość – 30

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckikmswia.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:07.09.2012 godzina 11:30, miejsce: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:1 NAZWA: Pakiet nr 1.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Filtry do usuwania leukocytów z KKCz w ilości 6000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.16.20-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 18.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o    1. Cena – 70

o    2. jakość – 30

 

CZĘŚĆ Nr:2 NAZWA: Pakiet nr 2.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Filtry do usuwania leukocytów z KKP w ilości 500 (słownie: pięćset) sztuk lub zestawy do filtrowania z wbudowanym filtrem in – line do usuwania leukocytów z KKP w ilości 500 (słownie: pięćset) sztuk..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.16.20-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 18.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o    1. Cena – 70

o    2. Jakość – 30

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA: Pakiet nr 3.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Pojemniki potrójne góra -góra 8000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.16.20-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 18.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o    1. Cena – 70

o    2. Jakość – 30

 

CZĘŚĆ Nr:4 NAZWA: Pakiet nr 4.

·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:Pojemniki poczwórne góra -dół do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi z wbudowanym filtrem in- line do KKCz – w ilości 2000 (słownie: dwa tysiące) sztuk..

·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):33.14.16.20-2.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania:Okres w miesiącach: 18.

·         4) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

o    1. Cena – 70

o    2. Jakość – 30