Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Warszawa, dnia 13 września 2012 roku

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dla CKiK MSWiA produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi

Numer ogłoszenia: 319222 – 2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszych ofert

Dyrekcja CKiK MSWIA działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, w dniu 07.09.2012 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

  1. Jamróz Jacek „JAMRO” Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe, (ul. Małobądzka 186, 42–500 Będzin), oferta obejmująca Pakiet nr 2 – cena netto: 32.450,00 zł, cena bruto: 35.046,00 zł, (przyznano łącznie 100 pkt: z czego cena: 70 pkt., jakość: 30 pkt.),
  2. Oferta BiaMediTek Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (ul. Składowa 12, 15 – 399 Białystok), obejmująca: Pakiet nr 4 – oferta została odrzucona z powodu niezgodności zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami określonymi w SIWZ,
  3. Oferta Hemosystems Sobczak i Wspólnicy Sp. J. z siedzibą w Warszawie (ul. Górczewska 212/226, 01 – 460 Warszawa), obejmująca: Pakiet Nr 3 cena netto 93.360,00 zł, cena brutto 100.828,00 zł, (przyznano łącznie 97 pkt.; z czego cena: 69 pkt., jakość: 28 pkt.), Pakiet Nr 4 cena netto 72.740,00 zł, cena brutto 78.559,20,00 zł (przyznano łącznie 96 pkt.; z czego cena: 66 pkt., jakość: 30 pkt.),
  4. Oferta Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław), obejmująca Pakiet nr 1 – cena netto 177.600,00 zł, cena brutto 191.808,00 zł (przyznano łącznie 100 pkt: z czego cena: 70 pkt., jakość: 30 pkt.), Pakiet nr 3 – cena netto: 92.800,00 zł, cena brutto: 100.224,00 zł, (przyznano łącznie 100 pkt: z czego cena: 70 pkt., jakość: 30 pkt.), Pakiet nr 4 – cena netto: 68.700,00 zł, cena brutto: 74.196,00 zł (przyznano łącznie 100 pkt: z czego cena: 70 pkt., jakość: 30 pkt.).

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, wybrana została oferta Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie Pakietu nr 1, Pakietu nr 3 oraz Pakietu nr 4, która uzyskała najwyższą ilość punktów po ocenie przeprowadzonej w oparciu o kryteria oceny ofert zastosowane w postępowaniu (cena i jakość). Oferta Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. w zakresie Pakietu nr 1 była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. W zakresie Pakietu nr 2 wybrana została oferta Jamróz Jacek „JAMRO” Przedsiębiorstwo Handlowo–Usługowe, która była jedyną ofertą obejmującą Pakiet nr 2 złożoną w postępowaniu. Umowa z wybranymi Wykonawcami zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Odrzucona oferta BiaMediTek Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zgodnie z oznaczeniem na kopercie miała dotyczyć Pakietu nr 3. Po otwarciu ofert i rozpakowaniu produktów dołączonych do oferty okazało się, że BiaMediTek Sp. z o.o. dostarczyła Zamawiającemu wraz z ofertą pojemniki typu „góra – dół” (które mogłyby zostać objęte Pakietem nr 4), a nie jak spodziewał się Zamawiający pojemniki góra – góra wymagane w Pakiecie nr 3. Zaoferowany przedmiot zamówienia nie odpowiadał zatem zupełnie opisowi przedmiotu zamówienia odnoszącemu się do Pakietu nr 3 zawartego w SIWZ.

Uznaliśmy więc, że powyższy Oferent zamierzał zaoferować pojemniki „góra – dół” (Pakiet nr 4), a błędne oznaczenie pakietu („3” zamiast „4”) na kopercie zawierającej ofertę było efektem oczywistej omyłki pisarskiej. Badanie dołączonych do oferty BiaMediTek Sp. z o.o pojemników wykazało, że ich budowa nie odpowiada jednemu z podstawowych wymagań zawartych w SIWZ, odnoszących się do przedmiotu zamówienia objętego Pakietem nr 4.

Wymaganie zawarte w pkt. 8.5 SIWZ dotyczące dołączenia do każdego z oferowanych pakietów po 5 sztuk produktów miało na celu nie tylko umożliwienie oceny jakości oferowanego przedmiotu zamówienia, lecz przede wszystkim potwierdzenie, że oferowane produkty odpowiadają określonym przez Zamawiającego w SIWZ wymaganiom oraz parametrom i tym samym, że oferta Wykonawcy w warstwie merytorycznej jest zgodna z oczekiwaniami Zamawiającego zawartymi z SIWZ.

Zgodnie z odnoszącym się do Pakietu nr 4 punktem 3.4.1 SiWZ:

”Budowa: pojemnik macierzysty z CPD do pobierania 450 ml krwi + pusty pojemnik o poj 300-400 ml do produkcji i przechowywania osocza +pojemnik o poj.400 ml do KKCz zawierający ok. 100 ml płynu ADSOL lub SAGM połączony układem filtrującym (filtr typu „soft”) z pojemnikiem odbiorczym na ubogoleukocytarny koncentrat krwinek czerwonych (przeznaczony do przechowywania do 42 dni w temp. 2-6°C).”

Zaoferowane przez BiaMediTek Sp. z o.o. pojemniki „góra – dół” nie posiadają filtra typu „soft”, wobec czego oferta BiaMediTek Sp. z o.o. jako nie odpowiadająca treść SIWZ podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) w. w. Ustawy.

Dyrektor CKiK MSWiA