Zawiadomienie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 25 października 2012 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę jednej prasy do automatycznej preparatyki krwi dla CKiK MSWiA.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWIA informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednej prasy do automatycznej preparatyki krwi dla CKiK MSWiA, w dniu 22.10.2012 r. o godz. 12:00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta przez firmę HEMOSYSTEMS Sobczak i Wspólnicy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (ul.  Górczewska 212/226,  01 – 460 Warszawa), której  przyznano 100 punktów w świetle jedynego kryterium oceny ofert jakie stanowiła cena całości przedmiotu zamówienia.

Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie od dnia otrzymania  zawiadomienia o wyborze oferty i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.