Zawiadomienie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 05 grudnia 2012 roku

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie przez CKiK MSW  analizatora hematologicznego do badań morfologii oraz zakup i dostawę   odczynników do analizatora hematologicznego.

Numer ogłoszenia: 451646 – 2012, 459266 – 2012

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWIA informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na na wydzierżawienie przez CKiK MSW  analizatora hematologicznego do badań morfologii oraz zakup i dostawę   odczynników do analizatora hematologicznego, w dniu 30.11.2012 r. o godz. 12:00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

1)    oferta firmy PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach  przy ul. Wiosennej 22, 05 – 092 Łomianki, której  przyznano 100 punktów w świetle jedynego kryterium oceny ofert jakie stanowiła cena całości przedmiotu zamówienia,

2)    oferta firmy  HORIBA ABX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 598, 03-994 Warszawa., której przyznano 73 punktów w świetle jedynego kryterium oceny ofert jakie stanowiła cena całości przedmiotu zamówienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą tj. firmą PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach  zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW