Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Warszawa, dnia 06 grudnia 2012 roku

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę dwóch inkubatorów do przechowywania płytek krwi dla CKiK MSW.

 Numer ogłoszenia: 462222 – 2012

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) informujemy, iż w postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę dwóch inkubatorów do przechowywania płytek krwi dla CKiK MSW zostało przez Zamawiającego unieważnione, ponieważ do terminu składania ofert tj. do dnia 04.12.2012 r. do godz. 12.00 nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta.

Dyrektor CKiK MSW