Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na zakup przez CKiK MSW analizatora do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, a także odczynników i zestawów do wykonywania badań grup krwi na analizatorze.
Numer ogłoszenia w BZP: 145004 – 2013; data zamieszczenia: 12.04.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych , ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5082462, faks 22 5081216.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckikmsw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na zakup przez CKiK MSW analizatora do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, a także odczynników i zestawów do wykonywania badań grup krwi na analizatorze..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i dostawę nowego tzn. wyprodukowanego nie wcześniej jak w 2012 roku, w pełni automatycznego analizatora do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej wraz z oprogramowaniem i niezbędnym wyposażeniem, który może być wykorzystywany do wykonywania wszystkich rutynowych badań z zakresu immunohematologii w Dziale Immunologii Transfuzjologicznej: oznaczeń grup krwi dawców, przeglądowe badanie przeciwciał z krwinkami do screeningu oraz na krwinkach pulowanych, a także do wykonywania badań kontroli serologicznej krwi (kontrola przyboksowa), wraz z podłączeniem powyższego analizatora do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej do programu komputerowego PRACOWNIA RCKiK, którego autorem jest firma SYGNITY w sposób umożliwiający niezakłóconą transmisję danych, Przedmiotem zamówienia jest także zakup odczynników i zestawów do wykonywania badań grup krwi na analizatorze obejmujących: 1.Mikrokarty do badania grup krwi w układzie AB0 z użyciem dwóch różnych serii odczynników anty-A i anty-B i możliwością oznaczenia alloaglutynin anty-A i anty-B – na 13000 badań z możliwością realizacji zamówienia przez rok w dostawach podzielonych. 2.Mikrokarty do badania antygenu D z układu Rh z użyciem dwóch różnych odczynników w tym jednym pozwalającym zróżnicować kategorię DVI antygenu D – na 13000 badań z możliwością realizacji przez rok w dostawach podzielonych. 3.Mikrokarty do przeglądowego badania przeciwciał nieregularnych w teście antyglobulinowym na 6500 badań z możliwością realizacji zamówienia przez rok w dostawach podzielonych. 4.Mikrokarty do badania kontroli serologicznej z możliwością oznaczenia antygenu A, antygenu B i antygenu D – na 1000 oznaczeń z możliwością realizacji zamówienia przez rok w dostawach podzielonych. 5.Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał ze znakiem CE, panel 3-krwinkowy w którym jeden rodzaj krwinek będą RhD ujemne – na 6500 badań z możliwością realizacji zamówienia przez rok w dostawach podzielonych. 6.Krwinki do oznaczania przeciwciał grupowych w układzie ABO ze znakiem CE – na 13000 badań z możliwością realizacji zamówienia przez rok w dostawach podzielonych. 7.Inne odczynniki oraz płyny myjące umożliwiające oznaczenie grup krwi na analizatorze immunohematologicznym – na 24000 badań z możliwością realizacji zamówienia przez rok w dostawach podzielonych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) certyfikat europejski CE dla oferowanych odczynników, 2) deklarację zgodności dla każdego produktu, 3) opracowaną w języku polskim instrukcję wykonania badań 4) oświadczenie, że oferowane odczynniki i zestawy są dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 z 2010 r., poz. 679).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckikmsw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.04.2013 godzina 11:30, miejsce: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Pliki do pobrania: