Zawiadomienie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup przez CKiK MSW analizatora do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, a także odczynników i zestawów do wykonywania badań grup krwi na analizatorze.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSWIA informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora do badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej, a także odczynników i zestawów do wykonywania badań grup krwi na analizatorze dla CKiK MSW, w dniu 24.04.2013 r. o godz. 12:00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta przez firmę GRIFOLS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Nowogrodzka 68, 02 – 014 Warszawa), której przyznano 100 punktów w świetle jedynego kryterium oceny ofert jakie stanowiła cena całości przedmiotu zamówienia. Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie od dnia otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.