Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie CKiK MSW analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia – neutralizacji) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.

Numer ogłoszenia: 192634 – 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych , ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5082462, faks 22 5081216.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie CKiK MSW analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia – neutralizacji) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Wydzierżawienie na okres 24 miesięcy Zamawiającemu jednego analizatora wraz z niezbędnym wyposażeniem (analizator z wbudowanym ekranem, ups, drukarka, czytnik kodów kreskowych) i oprogramowaniem, wyprodukowanych nie wcześniej jak w 2008 roku – służącego do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia – neutralizacji) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) całkowicie automatycznymi metodami. Świadczenie powyższej usługi dzierżawy analizatora (wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem) połączone będzie z realizacją na rzecz Zamawiającego usług dodatkowych w całym 24 – miesięcznym okresie dzierżawy, obejmujących: a)dostawę i wymianę części zużywalnych do tego analizatora (i wyposażenia), a także dostawę oraz wymianę części nie należących do części zużywalnych, b)aktualizację powyższego oprogramowania, c)co najmniej dwa przeglądy serwisowe w ciągu roku analizatora (i wyposażenia), zakończone walidacją analizatora i potwierdzone stosownymi protokołami, d)przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, e)podłączenie powyższego analizatora (wraz z wyposażeniem) do programu komputerowego PRACOWNIA RCKiK (którego autorem jest firma SYGNITY) w sposób umożliwiający niezakłóconą transmisję danych, 2) zakup testów do wykonywania na analizatorze opisanym w pkt. 1) diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab-Ag, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia – neutralizacji) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) – – obejmujących: a)20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) testów – HBsAg, b)20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) testów – anty-HCV, c)20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) testów – HIVAg -Ab, d)20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy) testów – anty- Treponema pallidum, e)200 (słownie: dwieście) testów potwierdzenia HbsAg..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.62.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę, a także po 100 testów dla każdego oznaczanego markera wraz z materiałami zużywalnymi na walidację nowego systemu badań.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Certyfikat europejski CE dla oferowanych urządzeń (produktów), 2) Deklarację zgodności dla każdego produktu, 3) Certyfikaty zgodności dla testów zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 i/lub Ustawy z dnia 20.05.2010 r. , o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679), 4) Dokument potwierdzający przydatność testów w krwiodawstwie wystawiony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie (IHiT), 5) Opracowaną w języku polskim instrukcję wykonania badań, 6) Oświadczenie, że oferowane testy są dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 z 2010 r., poz. 679), 7) Opis stanu technicznego urządzeń w przypadku oferowania używanych urządzeń, 8) Kalkulacja cenowa testów do wykonywania diagnostyki na analizatorze sporządzona i podpisana przez Wykonawcę (załącznik nr 4 do oferty).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w odniesieniu do następujących postanowień: a)zmiana wartości – jeżeli po dacie podpisania umowy nastąpią jakiekolwiek zmiany w podatku VAT, które podwyższą lub obniżą cenę, to w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce zostanie stosownie obniżona lub podwyższona wartość przedmiotu umowy, b)zmiana terminu dostawy – zmiana może wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostawy, trudności transportowe, produkcyjne, celne oraz uwarunkowania społeczne (petycje, protesty, strajki), c)zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, nazwy, adresu) związana z wewnętrzną reorganizacją Wykonawcy lub Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckikmsw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.05.2013 godzina 11:30, miejsce: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie