Ogłoszenie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 29 maja 2013 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie CKiK MSW analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia – neutralizacji) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.
Numer ogłoszenia: 192634 – 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013

Ogłoszenie o wyborze oferty

               Dyrekcja CKiK MSW informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag (wraz z testem potwierdzenia – neutralizacji) oraz kiły (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą w Warszawie – doszło w dniu 28.05.2013 r. o godz. 12.00 do otwarcia jedynej oferty złożonej w tym postępowaniu przez firmę Abbott Laboratories Poland Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Postępu 21 B, 02 – 676 Warszawa). Powyższa oferta została przez nas wybrana, ponieważ otrzymała 100 pkt w oparciu o jedyne kryterium oceny ofert jakim była cena całości przedmiotu zamówienia.

Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW