Ogłoszenie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 20 września 2013 r.,

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę dla CKiK MSW jednej zgrzewarki stacjonarnej do zgrzewów trójelementowej.

Ogłoszenie o wyborze oferty

CKiK MSW uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednej zgrzewarki stacjonarnej do zgrzewów trójelementowej dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie (Nr ogłoszenia w BZP: 362272 – 2013), w dniu 17.09.2013 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

  1. Oferta Color Trading Spółka z o.o. (ul. Żołny 40, 02 – 815 Warszawa), której przyznano 100 pkt,
  2. Oferta  SARSTEDT Spółka z o.o. (ul. Warszawska 25, Blizne Łaszczyńskiego, 05 – 082 Stare Babice), której przyznano 86 pkt.

Powyższa punktacja została przyznana po dokonaniu oceny ofert ze względu na jedyne kryterium oceny ofert w postępowaniu jakim była cena i porównaniu złożonych ofert.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert została wybrana została oferta Color Trading Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako że powyższy Wykonawca zaoferował najniższą cenę całości przedmiotu zamówienia.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW