Ogłoszenie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 04 listopada 2013 r.,

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę dla CKiK MSW produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.

Numer ogłoszenia: 409342 – 2013; data zamieszczenia: 08.10.2013

 Ogłoszenie o wyborze ofert 

Dyrekcja CKiK MSW działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r. ze zm., poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, w dniu 23.10.2013 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

1)    Oferta Hemosystems Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Górczewska 212/226, 01 – 460 Warszawa), obejmująca:

a)    Pakiet nr 1: przyznano łącznie 100 pkt: z czego cena: 70 pkt., jakość: 30 pkt.,

b)    Pakiet nr 2: przyznano łącznie 100 pkt.; z czego cena 70 pkt., jakość 30 pkt.,

c)    Pakiet Nr 3: przyznano łącznie 99 pkt.; z  czego cena: 70 pkt., jakość: 29 pkt.,

d)    Pakiet Nr 4: przyznano łącznie 98 pkt.; z  czego cena: 70 pkt., jakość: 28 pkt.,

e)    Pakiet nr 5 – przyznano łącznie 77 pkt.: z czego cena: 47 pkt., jakość: 30 pkt.

2)    Oferta MacoPharma  Polonia Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, (ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław), obejmująca :

a)    Pakiet nr 1: przyznano łącznie 93 pkt.: z czego cena: 65 pkt, jakość:28 pkt.,

b)    Pakiet Nr 3: przyznano łącznie 100 pkt.; z  czego cena: 70 pkt., jakość: 30 pkt.,

c)    Pakiet nr 4 – przyznano łącznie 99 pkt: z czego cena: 69 pkt., jakość: 30 pkt.,

d)    Pakiet nr 5 – przyznano łącznie 100 pkt.: z czego cena 70 pkt., jakość: 30 pkt.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, wybrane zostały oferty:

1)    MacoPharma  Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie Pakietu nr 3, Pakietu nr 4 oraz Pakietu nr 5, która uzyskała najwyższą ilość punktów po ocenie przeprowadzonej w oparciu o kryteria oceny ofert zastosowane w postępowaniu (cena i jakość).  Hemosystems Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie w zakresie Pakietu nr 1 oraz Pakietu nr 2. Oferta Hemosystens  Sp. z o.o.
w zakresie Pakietu nr 2 była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW