Ogłoszenie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 02 grudnia 2013 roku

Dot.: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę kompatybilnych  materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30000 zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSW uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na na zakup i dostawę kompatybilnych  materiałów eksploatacyjnych (liczników) do wykonania 30000 zgrzewów na posiadanych przez Zamawiającego zgrzewarkach COMPODOCK, w dniu 29.11.2013 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W powyższym postępowaniu złożone została tylko jedna oferta przez  HEMOSYSTEMS Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska  212/226, 01 – 460 Warszawa, której w świetle jedynego kryterium oceny ofert jakie stanowiła cena przyznano 100 pkt.

Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.