Ogłoszenie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 27 grudnia 2013 r.

Dotyczy: : przetargu  nieograniczonego na dostawę czekolady dla CKiK MSW (Nr ogłoszenia w BZP: 512614  – 2013)

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 20.12.2013 r. o godzinie 12.00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 120.000 tabliczek czekolady dla CKiK MSW. W postępowaniu złożono dwie oferty nie podlegające odrzuceniu:

1)    Oferta nr 1 – Zdzisława Słodkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDO – STAR Zdzisław Słodkowski (adres: ul. Wysoka 21, 90-036 Łódź), której w wyniku dokonanej oceny w świetle jedynego kryterium oceny ofert jakie stanowiła cena przyznano 100 pkt,

2)    Oferta nr 2 – Kingi Rzepeckiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą Z.P.C. „CHOCOMOCO”  Kinga Rzepecka (adres: ul. Rynek Zygmunta Starego 21, 05 – 480 Karczew), której w wyniku dokonanej oceny w świetle jedynego kryterium oceny ofert jakie stanowiła cena przyznano 96 pkt,

W wyniku porównania złożonych ofert, została wybrana oferta  Zdzisława Słodkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą BUDO – STAR Zdzisław Słodkowski (adres: ul. Wysoka 21, 90-036 Łódź), który zaoferował najniższą cenę w zakresie całości przedmiotu zamówienia. Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert w postępowaniu.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW