Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Warszawa, dnia 24 czerwca 2014 roku

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem Pracownie RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Numer ogłoszenia: 208438 – 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014, zm. ogłoszenia 208438-2014 z dnia 23.06.2014 r.

 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego
w
trybie przetargu nieograniczonego

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  pkt. 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) informujemy, iż w postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  na Sprawowanie opieki informatycznej nad oprogramowaniem Pracownie RCKiK – KRDK

i oprogramowaniem wspomagającym zostało przez Zamawiającego unieważnione. W ocenie Zamawiającego kontynuowanie postępowania oparciu o istniejącą dokumentację nie gwarantowało należytego zabezpieczenia realizacji przez jednostkę jej zadań w kontekście zapewnienia niezakłóconej pracy systemu informatycznego, którego dotyczył przedmiot zamówienia objęty przedmiotowym postępowaniem.  Istotna zmiana okoliczności, o której mowa w powołanym wyżej przepisie wynikała z powziętych przez Zamawiającego już po wszczęciu postępowania informacji o zmianach w otoczeniu rynkowym, skutkującej koniecznością zmodyfikowania dokumentacji przetargowej w ten sposób, aby z jednej strony został maksymalnie zabezpieczony interes Zamawiającego,  natomiast z drugiej aby w postępowaniu, mogła wziąć udział możliwie największa liczba zainteresowanych podmiotów, co przyczyni się do wzrostu konkurencyjności i będzie niewątpliwie w  interesie publicznym.

Dyrektor CKiK MSW