Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na sprawowanie opieki informatycznej nad Oprogramowaniem Pracownia RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w CKiK MSW.

Numer ogłoszenia: 223836 – 2014; data zamieszczenia: 03.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych , ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5082462, faks 22 5081216.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckikmsw.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na na sprawowanie opieki informatycznej nad Oprogramowaniem Pracownia RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w CKiK MSW..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem umowy jest sprawowanie przez WYKONAWCĘ, we współdziałaniu ze służbami ZAMAWIAJĄCEGO, opieki informatycznej nad Oprogramowaniem Pracownia RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym, wdrożonym w jednostkach organizacyjnych ZAMAWIAJĄCEGO. W ramach opieki informatycznej WYKONAWCA zobowiązuje się do wykonywania usług serwisu, konsultacji, doradztwa, prowadzenia szkoleń oraz utrzymania i rozwoju oprogramowania Pracownia RCKiK – KRDK oraz polegających na okresowym wsparciu przy aktualizacji materiałami ZAMAWIAJĄCEGO baz danych ze słownikami TERYT i słownikami ISBT 128 na serwerach ZAMAWIAJĄCEGO..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego – na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy Prawo zamówień publicznych – do 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.71.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się obowiązku wpłaty wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w całym tym okresie, co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości minimum 100 000 zł brutto z potwierdzeniem, że usługa ta została lub jest wykonywana należycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Dysponowanie osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w tym takimi osobami jak: 1) Kierownik Projektu (minimum 1 osoba): posiadającą minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika projektu, posiadającą certyfikat z zarządzania projektami ITIL oraz PRINCE lub równoważne, 2) Specjalista Inżynier Systemowy (minimum 1 osoba): pełniący rolę Inżyniera Systemowego posiadającego doświadczenie we wdrożeniu systemu rozproszonego tj. w co najmniej 2 lokalizacjach oraz znających główne procesy i zadania jednostki – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 3) Projektant – Programista (minimum 1 osoba) – pełniący rolę projektanta – programisty, posiadającego minimum 2 letnie doświadczenie w projektowaniu i realizacji co najmniej 2 projektów obejmujących swym zakresem wytworzenie i wdrożenie systemów IT oraz znających główne procesy i zadania jednostki – Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, 4)Specjalista ds. Testów (minimum 1 osoba) – pełniący rolę specjalisty ds. testów posiadającego doświadczenie w testowaniu wdrożonych rozwiązań IT z ukończonym specjalistycznym szkoleniem dokumentującym znajomość metodyki ISTQB lub metodyki równoważnej.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie Wykonawcy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckikmsw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.07.2014 godzina 11:30, miejsce: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie