Zawiadomienie o wyborze oferty

Warszawa, dnia 24 lipca 2014 r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na sprawowanie opieki informatycznej nad Oprogramowaniem Pracownia RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w CKiK MSW.

Zawiadomienie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSW informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie opieki informatycznej nad Oprogramowaniem Pracownia RCKiK – KRDK i oprogramowaniem wspomagającym w CKiK MSW, w dniu 16.07.2014 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert.  W powyższym postępowaniu złożona została jedna oferta:

1)    Oferta Nr 1: SYGNITY S.A., Al. Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa  (cena – 100 %: 100 pkt).

Powyższa oferta firmy SYGNITY S.A. siedzibą w Warszawie uzyskała  najwyższą, maksymalną liczbę punktów po ocenie dokonanej zgodnie z jedynym przyjętym
w postępowaniu kryterium, jakim była cena całości przedmiotu zamówienia.  Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak 5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW