Zawiadomienie o wyborze ofert

Warszawa, dnia 01 października 2014 roku

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego na dostawę jednego inkubatora do przechowywania płytek krwi/ jednego urządzenia do kontroli czystości powietrza dla CKiK MSW.

Numer ogłoszenia: 309870-2014

Zawiadomienie o wyborze ofert

CKiK MSW informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednego inkubatora do przechowywania płytek krwi/ jednego urządzenia do kontroli czystości powietrza dla CKiK MSW, w dniu 26.09.2014 r. o godz. 12:00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W postępowaniu złożone zostały dwie oferty:

1)    oferta firmy Wojciech Kaca „DONSERV” z siedzibą w Warszawie  przy ul. Spisaka 31, 02 – 495 Warszawa – w zakresie Pakietu Nr 1, która uzyskała  najwyższą, maksymalną liczbę 100 punktów po ocenie dokonanej zgodnie z jedynym przyjętym w postępowaniu kryterium, jakim była cena przedmiotu zamówienia.

2)    oferta firmy bioMerieux Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Gen. J. Zajączka, 01-518 Warszawa – w zakresie Pakietu Nr 2, która uzyskała  najwyższą, maksymalną liczbę 100 punktów po ocenie dokonanej zgodnie z jedynym przyjętym w postępowaniu kryterium, jakim była cena przedmiotu zamówienia.

Umowy z powyższymi Wykonawcami zostaną zawarte niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW