Zawiadomienie o wyborze ofert

Warszawa, dnia 21 października 2014 roku

 Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej. Numer ogłoszenia: 336428 – 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSW uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej, w dniu 20.10.2014 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu.

W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta – Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (ul. Marcelińska 44, 60 – 354 Poznań), której przyznano 100 pkt.

Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia niniejszego ogłoszenia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CkiK MSW