Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi.

Numer ogłoszenia: 380470 – 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych , ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5082462, faks 22 5081216.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckikmsw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Pakiet nr 1 – Filtry do usuwania leukocytów z KKCz w ilości 6000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk, 2) Pakiet nr 2 – Zestawy do filtrowania KKP z wbudowanym filtrem in – line do usuwania leukocytów z KKP w ilości 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) sztuk, 3) Pakiet nr 3 – Pojemniki potrójne góra -góra z roztworem wzbogacającym w ilości 8000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk, 4) Pakiet nr 4 – Pojemniki poczwórne z roztworem wzbogacającym z filtrem in line do KKCz góra – dół – w ilości 5000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk, 5) Pakiet nr 5 – Pojemniki puste do płytek o pojemności 1000 ml w ilości 500 (słownie: pięćset) sztuk, 6) Pakiet nr 6-Pojemniki puste do preparatyki krwi o pojemności 300 ml w ilości 2000 ( słownie: dwa tysiące ) sztuk..

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 18.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

 

III.2) ZALICZKI

Nie przewiduje się.

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Na podstawie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

1) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 

inne dokumenty

 

1) Certyfikat europejski CE dla oferowanych produktów.

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

Do oferty Wykonawca powinien dołączyć po 5 sztuk przedmiotu zamówienia dla każdego z oferowanych w ofercie Pakietów.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

1 – Cena – 70

2 – Jakość – 30

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w odniesieniu do następujących postanowień: a)zmiana terminu dostawy – zmiana może wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostawy, trudności transportowe, produkcyjne, celne oraz uwarunkowania społeczne (petycje, protesty, strajki), b)zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, nazwy, adresu) związana z wewnętrzną reorganizacją Wykonawcy/Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy. c)zmiana stawki podatku VAT.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckikmsw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2014 godzina 11:30, miejsce: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18..

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Filtry do usuwania leukocytów z KKCz w ilości 6000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena – 70

2. Jakość – 30

 

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zestawy do filtrowania KKP z wbudowanym filtrem in – line do usuwania leukocytów z KKP w ilości 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) sztuk..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena – 70

2. Jakość – 30

 

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki potrójne góra -góra z roztworem wzbogacającym w ilości 8000 (słownie: osiem tysięcy) sztuk..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena – 70

2. Jakość – 30

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki poczwórne z roztworem wzbogacającym z filtrem in line do KKCz góra – dół – w ilości 5000 (słownie: pięć tysięcy) sztuk..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

1. Cena – 70

2. Jakość – 30

 

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki puste do płytek o pojemności 1000 ml w ilości 500 (słownie: pięćset) sztuk..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena – 70

2. Jakość – 30

 

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.

 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Pojemniki puste do preparatyki krwi o pojemności 300 ml w ilości 2000 ( słownie: dwa tysiące ) sztuk..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.20-2.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 18.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena – 70

2. Jakość – 30