Zawiadomienie o wyborze ofert

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r.

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę dla CKiK MSW produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi;
Numer ogłoszenia: 380470 – 2014; data zamieszczenia: 19.11.2014

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu

Dyrekcja CKiK MSW działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, w dniu 28.11.2014 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

1)    Oferta Fresenius Kabi Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Hrubieszowska 2, 01 – 209 Warszawa), obejmująca:

a)    Pakiet Nr 1: przyznano łącznie 92 pkt: z czego cena: 70 pkt., jakość: 22 pkt.,

b)    Pakiet Nr 2: przyznano łącznie 100 pkt) – oferta była jedyną w zakresie Pakietu Nr 2,

c)    Pakiet Nr 3: przyznano łącznie 91 pkt.; z  czego cena: 70 pkt., jakość: 21 pkt.,

d)    Pakiet Nr 4: przyznano łącznie 85 pkt.; z  czego cena: 68 pkt., jakość: 17 pkt.,

e)    Pakiet Nr 5: przyznano łącznie 85 pkt.: z czego cena: 55 pkt., jakość: 30 pkt.,

f)    Pakiet Nr 6: przyznano łącznie 98 pkt.: z czego cena: 70 pkt, jakość: 28 pkt.

2)    Oferta Maco Pharma Polonia Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław), obejmująca :

a)    Pakiet Nr 1: przyznano łącznie 100 pkt.: z czego cena: 70 pkt, jakość:30 pkt.,

b)    Pakiet Nr 3: przyznano łącznie 98 pkt.; z  czego cena: 68 pkt., jakość: 30 pkt.,

c)    Pakiet Nr 4: przyznano łącznie 100 pkt: z czego cena: 70 pkt., jakość: 30 pkt.,

d)    Pakiet Nr 5: przyznano łącznie 97 pkt.: z czego cena 70 pkt., jakość: 27 pkt.

3)    Oferta Biameditek Spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku (ul. Składowa 12, 15 – 399 Białystok), obejmująca:

a)    Pakiet Nr 6: przyznano łącznie 91 pkt.: z czego cena: 61 pkt, jakość: 30 pkt.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, wybrane zostały następujące oferty:

1)    Maco Pharma Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie Pakietu Nr 1, Pakietu Nr 3, Pakietu Nr 4 oraz Pakietu Nr 5, która uzyskała najwyższą ilość punktów po ocenie przeprowadzonej w oparciu o kryteria oceny ofert zastosowane w postępowaniu (cena i jakość).

2)    Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w zakresie Pakietu Nr 2 oraz Pakietu Nr 6. Oferta nr 2 była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Niniejsze ogłoszenie stanowi modyfikację ogłoszenia o wyborze ofert z dnia 10.12.2014 r., wynikającą z konieczności dokonania korekty treści powyższego ogłoszenia w związku
z omyłką Zamawiającego dotyczącą wyboru oferty w zakresie przedmiotu zamówienia objętego Pakietem Nr 4.

Dyrektor CKiK MSW