Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Warszawa, dnia 23 marca  2015 r.

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla CKiK MSW.

Numer ogłoszenia: 29738 – 2015 data zamieszczenia: 10.02.2015

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania  prowadzonego w trybie

Przetargu nieograniczonego

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW z siedzibą w Warszawie informuje iż postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu informatycznego dla CKiK MSW zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.).

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone trzy oferty. Dwie ze złożonych ofert zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2) w/w Ustawy, ponieważ zaoferowany przez powyższych wykonawców przedmiot zamówienia (w odniesieniu do procesorów) nie spełniał wszystkich wymagań Zamawiającego określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Natomiast wartość jedynej nie odrzuconej oferty przekraczała kwotę jaką CKiK MSW zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie powyższego zamówienia tj. 220.000 zł brutto.

Dyrektor CKiK MSW