Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego dla CKiK MSW.

Numer ogłoszenia: 83100 – 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych , ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5082462, faks 22 5081216.

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckikmsw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego dla CKiK MSW..

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie fabrycznie nowego sprzętu informatycznego obejmującego: a)dwanaście stacji roboczych typu A, b)dwie stacje robocze typu B, c)dwa serwery rack, d)jedną macierz dyskową SAN FC, e)jedno oprogramowanie wirtualizacyjne, f)dwa oprogramowanie serwerowe Microsoft Windows Server 2012 R2 Standard z 30 licencjami dostępowymi na użytkownika, g)jedno urządzenie NAS, h)jeden przełącznik sieciowy, i)jedna drukarka etykiet końcowych, j) jedno urządzenie wielofunkcyjne drukarka/skaner/kopiarka/faks k) jedna sieciowa drukarka laserowa monochromatyczna z drukiem dwustronnym, l) jeden zasilacz awaryjny rack 2) Parametry (wymagania) minimalne w odniesieniu do poszczególnych składników przedmiotu zamówienia, w tym minimalne warunki gwarancyjne, wymagania w zakresie oczekiwanego przez Zamawiającego wsparcia technicznego oraz dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymogów opisane zostały w załączniku nr 1 do SIWZ…

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.60.00-2.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

o Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

o Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, Wykaz zamówień zrealizowanych w okresie ostatnich 2 lat według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

 

III.3.3) Potencjał techniczny

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

o Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

o Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

o Oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1) Szczegółowy opis oferowanego sprzętu obejmujący wskazane nazwy (nazwy handlowej marki, producenta poszczególnych urządzeń) wraz z oferowanymi warunkami gwarancji oraz warunkami wsparcia technicznego/serwisowego (nie gorszymi od wymaganych zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ), podpisany przez Wykonawcę 2) Pozostałe dokumenty (certyfikaty, oświadczenie producenta, dokumenty techniczne itp.) wymagane zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ odnośnie każdej pozycji przedmiotu zamówienia.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w odniesieniu do następujących postanowień: a)zmiana wartości – jeżeli po dacie podpisania umowy nastąpią jakiekolwiek zmiany w podatku VAT, które podwyższą lub obniżą cenę, to w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce zostanie stosownie obniżona lub podwyższona wartość przedmiotu umowy, b)zmiana terminu dostawy – zmiana może wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostawy, trudności transportowe, produkcyjne, celne oraz uwarunkowania społeczne (petycje, protesty, strajki), c)zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, nazwy, adresu) związana z wewnętrzną reorganizacją Wykonawcy/Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ckikmsw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19…

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2015 godzina 11:30, miejsce: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18..

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie