Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę czekolady dla CKiK MSW

Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r.

Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę czekolady dla CKiK MSW.

Numer ogłoszenia: 150170 – 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

Dyrekcja Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSW działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w dniu 30.06.2015 r. o godzinie 12.00 nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 120.000 tabliczek czekolady dla CKiK MSW. W postępowaniu złożono pięć ofert nie podlegających odrzuceniu:

1)     BUDO – STAR Zdzisława Słodkowskiego z siedzibą w Łodzi (ul. Wysoka 21, 90-036 Łódź), który zaoferował za wykonanie całości przedmiotu zamówienia cenę brutto 185.976,00 zł i  której przyznano 99 pkt.,

2)     Frukt – Porhem D, i H. Porowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu (ul. Obr. Stalingradu 66, 45 – 512 Opole), która zaoferowała za wykonanie całości przedmiotu zamówienia cenę brutto 184 131,00 zł i  której przyznano 100 pkt.,

3)     Union Chocolate Sp. z o.o. z siedzibą w Słońsku Dolnym 3A (Al. Racławicka 6, 99-320 Żychlin), która zaoferowała za wykonanie całości przedmiotu zamówienia cenę brutto 199 350,00 zł i której przyznano 92,3 pkt.,

4)     Z.P.C. „CHOCOMOCO” Kinga Rzepecka z siedzibą w Karczewie (Rynek Zygmunta Starego 21, 05 – 48 Karczew), która zaoferowała za wykonanie całości przedmiotu zamówienia cenę brutto kwocie 184 500,00 zł i której przyznano 99,8 pkt.,

5)     Gulik Spółka z o.o. z siedzibą w Płochocinie (ul. Długa 2, 05 – 860 Płochocin)), która zaoferowała za wykonanie całości przedmiotu zamówienia cenę brutto kwocie 199 629 zł i której przyznano 92,2 pkt.

W wyniku porównania złożonych ofert, została wybrana oferta firmy Frukt – Porhem D, i H. Porowscy Spółka Jawna z siedzibą w Opolu, która zaoferowała najniższą cenę w zakresie całości przedmiotu zamówienia. Cena stanowiła jedyne kryterium oceny ofert w postępowaniu.

Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW