Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym na wydzierżawienie CKiK MSW analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz kiły (anty – Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki

Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wydzierżawienie CKiK MSW analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz kiły (anty –  Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.

Numer ogłoszenia w BZP: 153288 – 2015; data zamieszczenia w BZP: 23.06.2015

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu przetargowym

 Dyrekcja CKiK MSWIA uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  testów wirusologicznych i dzierżawę aparatu do przeprowadzania testów, w dniu 03.07.2015 r. o godz. 12:00 doszło do dokonania czynności obejmującej  otwarcie ofert złożonych w tym postępowaniu.

Wybrana została oferta firmy Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Postępu 2 B, 02 – 676 Warszawa) , która była jedyną ofertą złożoną w powyższym postępowaniu z zaoferowaną ceną całości przedmiotu zamówienia w kwocie 524 908,35 zł brutto, w związku z czym  przyznano jej 100 pkt. ze względu na jedyne kryterium oceny ofert, które stanowiła właśnie cena (100%).  Umowa z Abbot Laboratories Poland Sp. z o.o.   z siedzibą w Warszawie zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW