Zawiadomienie o wyborze oferty na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej

Warszawa, dnia 15 października 2015 roku

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej. Numer ogłoszenia: 257708 – 2015; data zamieszczenia:30.09.2015

Ogłoszenie o wyborze oferty

Dyrekcja CKiK MSW uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie badań próbek krwi dawców techniką biologii molekularnej, w dniu 15.10.2015 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych
w tym postępowaniu.

W postępowaniu złożona została tylko jedna oferta – Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu (ul. Marcelińska 44, 60 – 354 Poznań), której przyznano 100 pkt.

Umowa z powyższym Wykonawcą zostanie zawarta niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia niniejszego ogłoszenia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.

Dyrektor CKiK MSW