Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu przetargowym na dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi

Dot. przetargu nieograniczonego na dostawę dla CKiK MSW produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi;
Numer ogłoszenia: 90705 – 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016

Zawiadomienie o wyborze ofert w postępowaniu

przetargowym

Dyrekcja CKiK MSW działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informuje, iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi, w dniu 28.06.2016 r. o godz. 12.00 doszło do otwarcia ofert złożonych w tym postępowaniu. W postępowaniu złożone zostały następujące oferty:

1)    Oferta Fresenius Kabi Polska Spółka z o.o. z siedzibą  w Warszawie (Al. Jerozolimskie 134, 02 – 305 Warszawa), obejmująca:

a)    Pakiet nr 1: przyznano łącznie 96,51 pkt: z czego cena: 68,51 pkt., jakość: 28 pkt.,

b)    Pakiet nr 2: przyznano łącznie 100 pkt.; z czego cena 70 pkt., jakość 30 pkt.,

c)    Pakiet Nr 3: przyznano łącznie 94,93 pkt.; z  czego cena: 69,65 pkt., jakość: 25,28 pkt.,

d)    Pakiet Nr 4: przyznano łącznie 95,40 pkt.; z  czego cena: 69,78 pkt., jakość: 25,62 pkt.,

2)    Oferta MacoPharma  Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (ul. Szwajcarska 22, 54-405 Wrocław), obejmująca :

a)    Pakiet nr 1: przyznano łącznie 100 pkt.: z czego cena: 70 pkt, jakość:30 pkt.,

b)    Pakiet Nr 3: przyznano łącznie 100 pkt.; z  czego cena: 70 pkt., jakość: 30 pkt.,

c)    Pakiet nr 4 – przyznano łącznie 100 pkt: z czego cena: 70 pkt., jakość: 30 pkt.,

3)    TERUMO BCT POLSKA Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach (ul. Hutnicza 14, 40-241 Katowice), obejmująca:

a)    Pakiet nr 4 – przyznano łącznie 83,18 pkt: z czego cena: 62,29 pkt., jakość: 20,89 pkt.

W wyniku oceny i porównania złożonych ofert, wybrane zostały oferty:

1)    MacoPharma  Polonia Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie Pakietu nr 1, Pakietu nr 3 oraz Pakietu nr 4, która uzyskała najwyższą ilość punktów po ocenie przeprowadzonej w oparciu o kryteria oceny ofert zastosowane w postępowaniu (cena i jakość).  Fresenius Kabi Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie
w zakresie Pakietu nr 2., która w zakresie powyższego pakietu była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

Umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte niezwłocznie, jednak w terminie nie krótszym jak  5 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia i nie później jak do ostatniego dnia terminu związania ofertą.