Przetarg nieograniczony

Warszawa: Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie CKiK MSWiA analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy,
Ogłoszenie nr 529929-N-2017 z dnia 09.06.2017 r.  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie
Nazwa projektu lub programu
Nie dotyczy

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, krajowy numer identyfikacyjny 1578533400000, ul. ul. Wołoska  137 , 02507   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 082 462, , e-mail  administracja@ckikmsw.pl , faks 225 081 216.
Adres strony internetowej (URL): www.ckikmsw.pl
Adres profilu nabywcy: Nie dotyczy.
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie dotyczy.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
Nie dotyczy.

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.ckikmsw.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.ckikmsw.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie dotyczy.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Nie dotyczy

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie dotyczy.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej
Adres:
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA, ul. Wołoska 137, 02 – 507 Warszawa, Nowy Pawilon IX piętro, pokój 18 lub 19.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie dotyczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wydzierżawienie CKiK MSWiA analizatora do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) wraz z wyposażeniem, a także na zakup testów do wykonywania powyższej diagnostyki.
Numer referencyjny: Nr 2374/3/2017/ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie dotyczy.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Nie dotyczy.

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) wydzierżawienie na okres 24 miesięcy Zamawiającemu jednego analizatora wraz z niezbędnym wyposażeniem (analizator z wbudowanym ekranem, ups, drukarka w kolorze, czytnik kodów kreskowych,) i oprogramowaniem, wyprodukowanych nie wcześniej jak w 2009 roku, stacja wody z montażem – służącego do diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) całkowicie automatycznymi metodami. Świadczenie powyższej usługi dzierżawy analizatora (wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem) połączone będzie z realizacją na rzecz Zamawiającego usług dodatkowych w całym 24 – miesięcznym okresie dzierżawy, obejmujących: a) dostawę i wymianę części zużywalnych do tego analizatora (i wyposażenia), a także dostawę oraz wymianę części nie należących do części zużywalnych, b) aktualizację powyższego oprogramowania, c) co najmniej dwa przeglądy serwisowe w ciągu roku analizatora (i wyposażenia), zakończone walidacją analizatora i potwierdzone stosownymi protokołami, d) przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie obsługi analizatora wraz z wyposażeniem i oprogramowaniem, e) podłączenie powyższego analizatora (wraz z wyposażeniem) do programu komputerowego ”PRACOWNIA RCKiK” (którego autorem jest firma SYGNITY) w sposób umożliwiający niezakłóconą transmisję danych, 2) zakup testów do wykonywania na analizatorze opisanym w pkt. 2.1.1 diagnostyki w próbkach krwi dawców markerów HCV-Ab, HIV-Ab/Ag, HBs-Ag oraz krętka bladego (anty-Treponema pallidum) – z zastrzeżeniem pkt. 2.1.3 – obejmujących: a) 24 000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) testów – HBsAg, b) 24 000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) testów – anty-HCV, c) 24 000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) testów – HIVAg /Ab, d) 24 000 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące) testów – anty- Treponema pallium.

II.5) Główny kod CPV: 33000000-0
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie dotyczy.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  24   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określił takich kompetencji. Wystarczający będzie wpis we właściwym rejestrze lub ewidencji przedmiotu działalności Wykonawcy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia, w szczególności nie powinien zalegać w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz w płaceniu podatków i opłat o charakterze publicznoprawnym.
Informacje dodatkowe Nie dotyczy.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać zdolność techniczną oraz zawodową do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ, w szczególności dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (według jednego z dwóch wariantów stanowiących wzory zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ).

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; w przypadku, gdy ofertę składa kilku Przedsiębiorców prowadzących działalność np. w formie spółki cywilnej dotyczy to każdego z nich – Zamawiający dopuszcza złożenie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobranej na podstawie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, 2) certyfikat europejski CE lub deklaracja zgodności CE dla oferowanych urządzeń (produktów), 3) deklaracja zgodności dla każdego produktu, 4) certyfikaty zgodności dla testów zgodne z wymaganiami Dyrektywy Unii Europejskiej 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 i/lub Ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2010 nr 107 poz. 679) – Zamawiający dopuszcza załączenie zamiast w/w certyfikatu oświadczenia placówki publicznej służby zdrowia o przydatności systemu (aparatu i odczynników) do stosowania w publicznych placówkach służby zdrowia, 5) dokument potwierdzający przydatność testów w krwiodawstwie wystawiony przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie (IHiT), 6) opracowana w języku polskim instrukcję wykonania badań, 6) oświadczenie, że oferowane testy są dopuszczone do obrotu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 z 2010 r., poz. 7679), 6) kalkulacja cenowa testów do wykonywania diagnostyki na analizatorze sporządzona i podpisana przez Wykonawcę (załącznik nr 4 do oferty), 8) w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć wraz z ofertą opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę, a także po 100 testów dla każdego oznaczanego markera wraz z materiałami zużywalnymi na walidację nowego systemu badań, 9) Oświadczenie Wykonawcy sporządzone według wzoru zgodnego z załacznikiem nr 3 do SIWZ, 10) w przypadku zaoferowania używanej aparatury Wykonawca zobowiązany jest przedstawić szczegółowy opis, potwierdzający stan techniczny urządzeń na dzień nie wcześniejszy niż 30 dni przed terminem składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Nie dotyczy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
Nie dotyczy.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
Nie dotyczy.
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
Nie dotyczy.
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Nie dotyczy.
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Nie dotyczy.
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Nie dotyczy.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Nie dotyczy.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Nie dotyczy.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Nie dotyczy.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Parametry jakościowo – techniczne 45,00
Cena 55,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
Nie dotyczy.

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Nie dotyczy.
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Nie dotyczy.
Wstępny harmonogram postępowania:
Nie dotyczy.
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Nie dotyczy.

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Nie dotyczy.
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Nie dotyczy.

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy.

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Nie dotyczy.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Nie dotyczy.

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Nie dotyczy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wzór umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego stanowi załacznik nr 5 do SIWZ i dostępny jest na stronie Zamawiającego: www.ckikmsw.pl
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Brak
Informacje dodatkowe:

Nie dotyczy.

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w odniesieniu do następujących postanowień: zmiana terminu dostawy – zmiana może wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostawy, trudności transportowe, produkcyjne, celne oraz uwarunkowania społeczne (petycje, protesty, strajki), zwiększenie lub zmniejszenie ilości zamawianych testów objętych umową o ± 10%, zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, nazwy, adresu) związana z wewnętrzną reorganizacją Wykonawcy/Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego po stronie Wykonawcy, zmiana numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga anektowania umowy, zmiana nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, zmiana liczby opakowań, zmiana wartości – jeżeli po dacie podpisania umowy nastąpią jakiekolwiek zmiany w podatku VAT, które podwyższą lub obniżą cenę, to w zależności od rodzaju zmian jakie będą miały miejsce zostanie stosownie obniżona lub podwyższona wartość przedmiotu umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli oferta zwiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a Wykonawca pragnie wyłączyć ich jawność, powinien w sposób nie budzący wątpliwości oznaczyć dokumenty zawierające przedmiotowe informacje np. zamieścić je w oddzielnym opakowaniu z napisem „tajemnica przedsiębiorstwa”.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Nie dotyczy.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-19, godzina: 13:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie dotyczy.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Nie dotyczy.

 

SIWZ
Zalacznik_nr_1_do_SIWZ
Zalacznik_nr_2_do_SIWZ
Zalacznik_nr_3_do_SIWZ
Zalacznik_nr_4_do_SIWZ
Zalacznik_nr_5_do_SIWZ
Odpowiedzi na zapytania z dnia 13.06.07