E-KREW

e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem

 

eKrew_UE

e-krew – co to jest?

e-krew to realizowany przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia projekt budowy systemu informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

dawców i kandydatów na dawców krwi,
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które wykorzystują krew i jej składniki w celach leczniczych,
centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa, które bezpośrednio realizują działania związane z publiczną służbą krwi – pobranie, badanie, preparatyka oraz dystrybucja krwi i jej składników,
instytucji nadzorujących system publicznej służby krwi: Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Centrum Krwi, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Poprawę jakości należy tutaj rozumieć jako usprawnienie wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie oraz skuteczne zarządzanie uzyskiwanymi i wykorzystywanymi danymi.

W ramach projektu powstaną następujące e-usługi:

dla dawców i kandydatów na dawców krwi:
umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak:
– wyniki bezpłatnych badań,

– zapotrzebowanie na określoną grupę krwi,

– kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,

– czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,

uzyskanie zaświadczenia: dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny, dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy, zwolnienia na czas badań lekarskich oraz dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników;

dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:
zamówienie krwi i jej składników,
informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,
zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskania dostęp do ich wyników.

Dlaczego realizujemy projekt e-krew?

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzoru nad krwiolecznictwem w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników.

Naszym celem jest:
ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

Zastosowanie nowoczesnych narzędzi informatycznych pozwoli na zapewnienie nieprzerwanego zaopatrzenia podmiotów leczniczych w krew i jej składniki niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia.

Jakie korzyści przyniesie projekt e-krew?

W wymiarze społecznym pozwoli na optymalizację strumieni podaży i popytu na krew i jej składniki dzięki:
monitorowaniu i analizowaniu zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,
dotarciu do dawców o określonych grupach krwi.

Oprócz niewątpliwych korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:
dawcy krwi:
– zaoszczędzą czas,
– lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji),

podmioty lecznicze:
– zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące je centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić ich bieżących potrzeb,

centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa:
– zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb,
– skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem),
– zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców,

instytucjom nadzorującym (Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Centrum Krwi, Instytutowi Hematologii i Transfuzjologii):
– zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK,
– będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

Informacje dodatkowe

Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”

Beneficjent: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi 37 142 228,78 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 34 714 003,78 zł.
Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 34 714 003,78 zł, w tym:
1) z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej : 29 378 461,39 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
2) z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej : 5 335 542,39 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.

CSIOZ odpowiada za realizację projektu, w tym jego zarządzanie i merytorykę. W realizacji zadań CSIOZ wspierają takie podmioty jak: Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii oraz centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Projekt jest nadzorowany przez Ministerstwo Zdrowia.

Partnerami projektu są:

 • Narodowe Centrum Krwi
 • Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
 • Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ
 • Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada Vietha Radom
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza we Wrocławiu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. Jana Pawła II w Słupsku
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Kielce
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu
 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu