Deklaracja dostępności

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (zwanego dalej „Centrum”) jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • brak alternatywnych opisów zdjęć/grafik (wg WCAG),
 • brak ułatwień dla osób, które nie mogą korzystać z myszy, a jedynie z klawiatury (wg WCAG).

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • zwiększenie i zmniejszenie kontrastu elementów graficznych w odniesieniu do tła i tekstu,
 • skalowalność czcionki,
 • wyróżnienie linków (odnośników),
 • tryb ciemny i jasny w celu poprawienia czytelności tekstu,
 • czytelność: brak błędów dla publikacji danych kontaktowych wg https://validator.schema.org.

Dostępność serwisu www

Centrum zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ckikmswia.pl/.

 • Data publikacji obecnej wersji strony internetowej: 30.06.2023
 • Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.03.2024

Przygotowanie deklaracji dostępności

 • Oświadczenie sporządzono dnia: 28.03.2023

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 • Deklarację sporządzono dnia: 28.03.2023
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 26.03.2024

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Mirosław Chada, adres poczty elektronicznej: info@ckikmswia.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu: +22 508 12 10.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Centrum: ul. Wołoska 137; 02-507 Warszawa, budynek S.

Do budynku „S” prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od ulicy Wołoskiej, boczne od ulicy Miłobędzkiej.

W budynku „S” znajdują się dwa wejścia. Do głównego wejścia prowadzą stopnie. Natomiast drugie wejście, po lewej stronie budynku posiada windę przystosowaną do transportu osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Drzwi wejściowe każdego z dwóch wejść posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski.

Budynek posiada parter oraz piętro pierwsze, drugie, trzecie i czwarte.

W budynku są dwie windy (po lewej stronie w korytarzu od strony wejścia głównego). Windy zamontowane w budynku gwarantują pełną dostępność dla osób niepełnosprawnych. Panel sterujący kabiną wind zaopatrzony jest w oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Pomieszczenia administracyjne znajduje się na drugim piętrze, na prawo od wind.

Tablica informacyjna znajduje się na głównych drzwiach do pomieszczeń administracyjnych.

Jest w kontrastowej kolorystyce (białe i czerwone litery na niebieskim tle).

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na drugim piętrze po przeciwnej stronie do wejścia, do części administracyjnej.

Do poziomu piętra czwartego prowadzą schody. Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, po zawiadomieniu przez pracownika administracji, pracownik merytoryczny schodzi i obsługuje interesanta na parterze.

W budynku znajdują się oznaczenia dotyczące rozkładu pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku „S”. Miejsce postojowe oznaczone (znak pionowy, koperta wymalowana na niebiesko), jest w całości dostosowane.

Do budynku „G” prowadzą dwa wejścia. Główne wejście od ulicy Wołoskiej lub od ulicy Miłobędzkiej.

W budynku „G” jest jedno wejście główne oraz wyjście ewakuacyjne. Do wejścia głównego prowadzą stopnie. Wejście nie jest przystosowane do transportu osób z niepełnosprawnościami. Jest możliwość zorganizowania bezpiecznego transportu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim lub wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym po skontaktowaniu się z działem administracyjnym.

Drzwi wejściowe posiadają minimalne wymiary skrajni potrzebne do poruszania się osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, wózku inwalidzkim o napędzie mechanicznym, osoby poruszającej się z białą laską, poruszającej się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika, przy pomocy laski. W przypadku konieczności przeprowadzenia kwalifikacji lekarskiej dedykowany personel medyczny może ją przeprowadzić w budynku „S”.

Budynek posiada wysoki parter.

Tablica informacyjna znajduje się na głównych drzwiach wejścia „G” oraz na ścianie po prawej stronie. Jest w kontrastowej kolorystyce (białe i czerwone litery na niebieskim tle).

Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Schody oznaczone są zgodnie z obowiązującymi normami.

Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, po zawiadomieniu przez pracownika administracji, pracownik medyczny obsługuje interesanta w budynku „S” i w razie potrzeby organizuje bezpieczny transport do budynku „G”.

W budynku znajdują się oznaczenia dotyczące rozkładu pomieszczeń i dróg ewakuacyjnych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku „G”. Miejsce postojowe nie jest oznaczone, ale jest w całości dostosowane.

Inne informacje

Dojazd do budynków Centrum przy ulicy Wołoskiej 137:

 • autobusami ZTM numer 138, 168 – (przystanek po obu stronach ulicy Wołoskiej; chodnik i przejście dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami);
 • tramwajami ZTM numer: 1,3,4,7,9,15,17,25,33,35,78 – (przystanek po obu stronach ulicy Wołoskiej; chodnik i przejście dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi potrzebami);
 • samochodem ulicami Wołoska i Miłobędzka.

Koordynator dostępności

W Centrum pełniącym rolę koordynatora do spraw dostępności jest Mirosław Chada:
tel.: +22 508 12 10, e-mail: info@ckikmswia.pl.

Skip to content