Statut Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozdział 1.
NAZWA, SIEDZIBA CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA MINISTERSTWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

§1.1 Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych nadaje się nazwę: „Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.

§1.2 Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą – samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.

§1.3 Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji może używać skróconej nazwy „Centrum MSWiA”.

§2. Siedzibą Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji, zwanego dalej „Centrum MSWiA”, jest miasto stołeczne Warszawa, ul. Wołoska 137.

§3. Centrum MSWiA wpisane jest do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000216938. Akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

§4. Podmiotem tworzącym Centrum MSWiA jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA CENTRUM MSWiA

§5. Celem działania Centrum MSWiA jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie
krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

§6. Do zadań Centrum MSWiA należy wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki, oraz w szczególności:

1) kwalifikowanie kandydatów na dawców do oddania krwi;

2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup oddających krew w Centrum MSWiA;

3) pobieranie krwi oraz dokonywanie związanych z tym zabiegów;

4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie oraz wydawanie krwi i jej składników;

5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;

6) pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;

7) zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne;

8) zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;

9) udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;

10) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;

11) wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;

12) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz współdziałanie w szczególności z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Państwową Akademią Nauk, uczelniami medycznymi i z towarzystwami lekarskimi;

13) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;

14) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Centrum MSWiA oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

15) medyczne zabezpieczanie wykonywania zadań obronnych ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

16) sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

17) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

18) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Centrum MSWiA;

19) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

§7. Wykonując swoje zadania Centrum MSWiA współpracuje w szczególności z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi oraz z innymi podmiotami leczniczymi, Polskim Czerwonym Krzyżem i organizacjami honorowych dawców krwi, instytutami badawczymi, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i z fundacjami.

Rozdział 3.
ORGANY I STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM MSWiA

§ 8.1 Kierownik ponosi odpowiedzialność za zarządzanie Centrum MSWiA, kieruje jego działalnością i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Kierownik zarządza Centrum MSWiA przy pomocy zastępcy kierownika.

3. W razie nieobecności kierownika zastępuje go zastępca kierownika, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez kierownika.

§9. W skład Centrum MSWiA wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Krwiodawców i Pobierania Krwi;

2) Dział Preparatyki;

3) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;

4) Dział Laboratoryjny;

5) Dział Zapewnienia Jakości;

6) Dział Ekspedycji Krwi;

7) Sekcja Organizacyjno-Pracownicza;

8) Sekcja Finansowo-Księgowa;

9) Sekcja Administracyjno-Techniczna.

Rozdział 4.
GOSPODARKA FINANSOWA CENTRUM MSWiA

§10.1 Centrum MSWiA prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pokrywającego z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

2. Centrum MSWiA jest dofinansowywane z budżetu państwa w zakresie określonym w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

§11.1 Podstawą gospodarki finansowej Centrum MSWiA jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

2. Centrum MSWiA sporządza sprawozdanie finansowe na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047).

3. Wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego dokonuje minister właściwy do spraw wewnętrznych.

4. Plan finansowy oraz sprawozdanie finansowe Centrum MSWiA zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

5. Centrum MSWiA pokrywa we własnym zakresie stratę netto.

Skip to content