Regulamin organizacyjny Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem” określa organizację i zasady funkcjonowania Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 137 w Warszawie, zwanego dalej „Centrum MSWiA”.

Centrum MSWiA jest podmiotem leczniczym prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Centrum MSWiA zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000216938 oraz do rejestru zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego – Nr księgi 0000019392.

Centrum MSWiA działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi /Dz.U.2019.1222 t.j. z dnia 2019.07.02 z późn. zm./;

2) ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. /Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25 z późn. zm./;

3) innych przepisów dotyczących samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i podmiotów leczniczych w tym finansowych i podatkowych;

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10 z późn. zm./;

5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22 z późn. zm./;

6) Statutu nadanego przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zarządzeniem nr 45 z dnia 20 września 2016 r. /Dz. Urz. MSWiA.2016.53 z dnia 2016.09.26/;

7) Regulaminu Organizacyjnego określającego podstawowe zasady funkcjonowania Centrum MSWiA, który stanowi podstawowe źródło informacji o zasadach działania poszczególnych komórek organizacyjnych;

8) Dyrektywy 2002/98/EC Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej z dnia 27 stycznia 2003r. ustanawiającej normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej i składników krwi oraz zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE;

9) innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

II. ORGANIZACJA ZARZĄDZANIA

Minister właściwy ds. wewnętrznych nawiązuje z dyrektorem Centrum MSWiA stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną o zarządzanie Centrum MSWiA.

Dyrektor kieruje Centrum MSWiA i reprezentuje go na zewnątrz. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Centrum MSWiA.

Dyrektor jest kierownikiem podmiotu leczniczego w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. /Dz.U.2020.295 t.j. z dnia 2020.02.25 z późn. zm./;

W razie nieobecności Dyrektora zastępuje go Główny Księgowy, a w razie jego nieobecności inny pracownik wyznaczony przez Dyrektora.

Szczegółowe zasady funkcjonowania Centrum MSWiA określa jego statut.

III. CELE I ZADANIA CENTRUM MSWiA

Celem Centrum MSWiA jest organizowanie i prowadzenie działalności w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a zwłaszcza w zakresie pobierania krwi i jej składników oraz zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki.

Do zadań Centrum MSWiA należy w szczególności:

1) kwalifikowanie kandydatów na dawców do oddania krwi;

2) prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup oddających krew w Centrum MSWiA;

3) pobieranie krwi oraz dokonywanie związanych z tym zabiegów;

4) gromadzenie, konserwacja, przechowywanie oraz wydawanie krwi i jej składników;

5) propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;

6) pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;

7) zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne;

8) udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;

9) prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;

10) prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz współdziałanie w szczególności z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Państwową Akademią Nauk, uczelniami medycznymi i z towarzystwami lekarskimi;

11) współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek
i narządów;

12) zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Centrum MSWiA oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;

13) medyczne zabezpieczanie wykonywania zadań obronnych ministra właściwego
do spraw wewnętrznych;

14) sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

15) organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;

16) podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Centrum MSWiA;

17) wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.

IV. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

1. W skład Centrum MSWiA wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Krwiodawców i Pobierania Krwi;

2) Dział Preparatyki;

3) Dział Immunologii Transfuzjologicznej;

4) Dział Laboratoryjny;

5) Dział Zapewnienia Jakości;

6) Dział Ekspedycji Krwi;

7) Sekcja Organizacyjno-Pracownicza;

8) Sekcja Finansowo-Księgowa;

9) Sekcja Administracyjno-Techniczna.

2. W Centrum MSWiA wyodrębnia się zakład leczniczy w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. /Dz.U.2019.1222 t.j. z dnia 2019.07.02 z późn. zm./, działający pod nazwą „Centrum Krwiodawstwa MSWiA”.

3. W skład zakładu leczniczego, o którym mowa w ust. 2 wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Krwiodawców i Pobierania Krwi,

2) Dział Preparatyki,

3) Dział Immunologii Transfuzjologicznej,

4) Dział Laboratoryjny,

5) Dział Zapewnienia Jakości,

6) Dział Ekspedycji Krwi.

V. WARUNKI WSPÓŁPRACY Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

Wykonując swoje zadania na zasadach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Centrum MSWiA współpracuje z podmiotami leczniczymi utworzonymi przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a także z:

1) jednostkami organizacyjnymi publicznej służby krwi,

2) innymi podmiotami leczniczymi,

3) Polskim Czerwonym Krzyżem,

4) organizacjami honorowych dawców krwi,

5) instytutami badawczymi,

6) stacjami sanitarno-epidemiologicznymi,

7) organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i z fundacjami.

VI. ORGANIZACJA I PRZEBIEG UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

Rejestracja dawcy krwi w systemie komputerowym dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty potwierdzające tożsamość.

Pobieranie próbek celem wykonania badań wstępnych.

Kwalifikacja lekarska dawcy.

Pobieranie krwi lub jej składników.

Preparatyka składników krwi.

Kwalifikacja pobranej krwi i jej składników.

Wydawanie krwi i jej składników do podmiotów leczniczych.

VII. MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI

Siedzibą Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji jest miasto stołeczne Warszawa, adres: ul. Wołoska 137 (02-507 Warszawa).

VIII. ZAKRES KOMPETENCJI DYREKTORA, OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ORAZ ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

1. Dyrektor Centrum MSWiA – zakres kompetencji Dyrektora:

1) bieżące zarządzanie działalnością Centrum MSWiA, w tym prowadzenie spraw Centrum MSWiA oraz reprezentowanie go na zewnątrz,

2) kierowanie komórkami organizacyjnymi bezpośrednio podległymi Dyrektorowi Centrum MSWiA,

3) podejmowanie decyzji w sprawach związanych z działalnością Centrum MSWiA w formie zarządzeń oraz zatwierdzanie regulacji wewnętrznych wprowadzanych w Centrum MSWiA,

4) sprawowanie nadzoru nad polityką planowania działalności Centrum MSWiA oraz poszczególnych komórek organizacyjnych, w tym zatwierdzanie planów finansowych,

5) nadzór nad gospodarką finansową oraz realizacją planów przez Centrum MSWiA, jak również nad wykonywaniem przez Centrum MSWiA zadań ustawowych i statutowych, w tym zadań powierzonych przez organ tworzący,

6) ustalanie i zatwierdzanie zakresów zadań oraz zakresów odpowiedzialności dla komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy,

7) wykonywanie stałej kontroli w zakresie realizacji przez komórki organizacyjne powierzonych im zadań,

8) nadzorowanie i koordynowanie pracy komórek organizacyjnych, w tym w kontekście przestrzegania zasad prawidłowości, legalności, celowości i gospodarności w ramach prowadzonej przez nie działalności,

9) przeprowadzenie oceny efektywności działań poszczególnych komórek organizacyjnych w kontekście realizacji powierzonych im zadań i osiągania wyznaczonych celów,

10) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy kierownikami komórek organizacyjnych wchodzących w skład Centrum MSWiA,

11) sprawowanie nadzoru nad polityką kadrowo – płacową, a także szkoleniami dla pracowników Centrum MSWiA,

12) sprawowanie nadzoru w zakresie zabezpieczenia w ramach działalności Centrum MSWiA ochrony tajemnicy państwowej i służbowej, ochrony danych osobowych, a także ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Osoba Odpowiedzialna w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi /Dz.U. z 1997 r. Nr l06 poz. 681, z późn. zm./:

1) Osoba Odpowiedzialna – zakres działania:

Zapewnienie, że każdą jednostkę krwi lub składniki krwi pobrano i zbadano, a jeśli przeznaczone są do transfuzji – przetworzono, przechowano i przekazano, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

2) Osoba Odpowiedzialna – uprawnienia i odpowiedzialność:

1) zapewnienie przestrzegania wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, preparatyki, badania, przechowywania oraz wydawania i transportu;

2) zapewnienie, aby osoby zajmujące się pobieraniem, badaniem, preparatyką, przechowywaniem i wydawaniem krwi lub jej składników posiadały odpowiednie kwalifikacje i odbywały właściwe, regularne szkolenia;

3) zapewnienie zgodności systemu zapewnienia jakości obowiązującego w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, dokumentacji oraz identyfikowalności dawcy krwi z wymaganiami określonymi w ustawie o publicznej służbie krwi;

4) niezwłoczne, jednak nie później niż w terminie 24 godzin, informowanie Instytutu
o każdym przypadku zaistnienia poważnego niepożądanego zdarzenia lub poważnej niepożądanej reakcji;

5) niezwłoczne, jednak nie później niż w terminie 7 dni roboczych, powiadamianie Instytutu o każdej zmianie w zakresie, o którym mowa w art. 14 ust. 1c pkt 1, 2, 5 i 6 oraz w art. 27 ust. 1 pkt 4 ustawy o publicznej służbie krwi.

3. Dział Krwiodawców i Pobierania Krwi – zakres zadań Działu obejmuje:

1) kwalifikowanie dawców, pobór krwi i jej składników;

2) rejestrowanie kandydatów na dawców krwi lub dawców krwi i jej składników;

3) sprawdzanie przy użyciu systemu informatycznego danych dotyczących krwiodawców zdyskwalifikowanych;

4) kierowanie krwiodawców na badania laboratoryjne;

5) badania lekarskie i kwalifikowanie dawców do oddania krwi;

6) pobieranie krwi i jej składników;

7) pobieranie próbek krwi dawców na badania wirusologiczne;

8) pobieranie Koncentratu Krwinek Płytkowych metodą aferezy;

9) współpraca z klubami HDK, stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, lekarzami pierwszego kontaktu, poradniami hepatologicznymi, poradniami dla nosicieli wirusa HIV-1, HIV-2, wenerologicznymi i innymi;

10) organizowanie i uczestnictwo w ekipach wyjazdowych pobierających krew w terenie, werbowanie honorowych krwiodawców,

11) prowadzenie rejestru dawców i dawców zdyskwalifikowanych na stałe i tymczasowo;

12) udzielanie informacji medycznych kandydatom na dawcę i dawcom krwi, kierowanie do lekarza POZ;

13) wydawanie zaświadczeń krwiodawcom,

14) prowadzenie dokumentacji Działu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Dział Preparatyki – zakres zadań Działu obejmuje:

1) rozdział krwi na jej składniki w celu otrzymania między innymi: Koncentratu Krwinek Czerwonych, Osocza Świeżo Mrożonego i Koncentratu Krwinek Płytkowych;

2) karencjonowanie, redukcja biologicznych czynników chorobotwórczych w osoczu;

3) współudział w kwalifikowaniu składników krwi do użytku klinicznego;

4) etykietowanie składników krwi;

5) przekazywanie krwi i jej składników dopuszczonych do użycia do Działu Ekspedycji Krwi;

6) prowadzenie dokumentacji Działu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Dział Immunologii Transfuzjologicznej – zakres zadań Działu obejmuje:

1) wykonywanie oznaczeń grup krwi układu ABO i Rh, określenie fenotypu Rh i antygenu K z układu Kell oraz badanie przeglądowe przeciwciał u dawców zgodnie z wytycznymi IHiT i obowiązującymi zasadami GMP;

2) serologiczne opracowanie pobranej od dawców krwi;

3) prowadzenie dokumentacji Działu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

4) przyjmowanie zgłoszenia powikłań poprzetoczeniowych i wysyłanie próbek do IHiT w celu wykonania badań dotyczących powikłania poprzetoczeniowego.

6. Dział Laboratoryjny składający się z Pracowni Analiz Lekarskich oraz z Pracowni Diagnostyki Wirusologicznej:

1) Zakres zadań Pracowni Analiz Lekarskich obejmuje:

a) pobieranie próbek krwi do badań: hematologicznych oraz serologicznych;

b) wykonywanie badań laboratoryjnych, kwalifikacyjnych i okresowych u krwiodawców;

c) wykonywanie badań laboratoryjnych zalecanych przez Dział Zapewnienia Jakości;

d) prowadzenie dokumentacji Pracowni zgodnie z obowiązującymi przepisami;

e) udział w ekipach wyjazdowych.

2) Zakres zadań Pracowni Diagnostyki Wirusologicznej obejmuje:

a) wykonywanie badań próbek krwi honorowych dawców krwi zgodnie z przepisami obowiązującymi w polskiej publicznej służbie krwi;

b) prowadzenie dokumentacji Pracowni zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) nadzór nad badaniami techniką biologii molekularnej (prowadzenie dokumentacji, archiwizacja materiału);

d) podejmowanie decyzji o wykluczeniu dawców z wynikami nieprawidłowymi;

e) przekazywanie wyników badań do Działu Zapewnienia Jakości,

f) przekazywanie badań przesiewowych u dawców podlegających weryfikacji wirusologicznej w IHiT,

g) archiwizacja próbek osocza dawców zgodnie z obowiązującymi w polskiej publicznej służbie krwi przepisami i zasadami.

7. Dział Zapewnienia Jakości – zakres zadań Działu obejmuje:

1) sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy w Dziale Krwiodawców i Pobierania Krwi, Dziale Preparatyki, Dziale Immunologii Transfuzjologicznej oraz w Dziale Ekspedycji Krwi;

2) tworzenie, aktualizacja i archiwizacja standardowych procedur operacyjnych (SOP)
i specyfikacji;

3) kontrolę metod pracy, zbieranie informacji o błędach i awariach;

4) nadzór nad jakością wyposażenia i materiałów;

5) wycofywanie składników krwi nie spełniających wymogów oraz ich utylizacja;

6) stosowanie i nadzorowanie procedury „look back” polegającej na prześledzeniu losów preparatów wykonanych w ciągu sześciu miesięcy z krwi dawcy, u którego stwierdzono nosicielstwo choroby wirusowej lub kiły;

7) zapewnienie najwyższej jakości krwi i jej składników, zwalnianych do użycia, obejmujące wszystkie etapy wytwarzania, prowadzące do otrzymania końcowego produktu – realizowane w szczególności poprzez:

a) poprawność zapisów w dokumentacji,

b) nadzór nad archiwizacją,

c) nadzór nad systemem komputerowym,

d) kontrolę zbierania informacji o błędach i awariach:

e) nadzór nad walidacją, ponowną walidacją technik laboratoryjnych, procesów produkcyjnych,

f) bieżącą kontrolę procesów produkcyjnych, walidację i bieżącą kontrolę warunków przechowywania oraz transportu krwi i jej składników,

g) nadzór nad legalizacją i kalibracją przyrządów pomiarowych,

h) kontrole bieżące (odczynniki, aparatura, techniki laboratoryjne, procesy produkcyjne, transport, przechowywanie krwi, materiały używane do produkcji krwi i jej składników),

i) kontrolę warunków przechowywania zapasów magazynowych,

j) coroczne opracowywanie planów szkoleń wewnętrznych pracowników Centrum,

k) coroczne opracowywanie planów szkoleń zewnętrznych.

8. Dział Ekspedycji Krwi – zakres zadań Działu obejmuje:

1) dystrybucję krwi i jej składników oraz produktów osoczopochodnych,

2) zabezpieczanie w potrzebną krew i jej składniki oraz produkty osoczopochodne szpitali znajdujących się na obszarze działania Centrum MSWiA.

3) przechowywanie krwi i jej składników oraz produktów osoczopochodnych,

4) udzielanie informacji na temat posiadanych zapasów oraz wydawania ich placówkom służby zdrowia,

5) prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi i jej składników oraz produktów osoczopochodnych,

6) sprawowanie bieżącej kontroli wielkości zapasów magazynowych krwi i jej składników,

7) współpraca z innymi centrami krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

9. Sekcja Organizacyjno – Pracownicza ­– zakres zadań Sekcji obejmuje:

1) prowadzenie spraw osobowych i kadrowych Centrum MSWiA;

2) nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa pracy,

3) prowadzenie wymaganej ewidencji i dokumentacji w zakresie spraw kadrowych;

4) kompletacja zakresów czynności pracowników;

5) wystawianie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy;

6) inicjowanie, planowanie i organizowanie szkolenia i dokształcania kadr dla potrzeb funkcjonowania zakładu;

7) rozliczanie się z ZUS i funduszami ubezpieczeniowymi z tytułu składek pracowniczych i zasiłków;

8) prowadzenie i przygotowywanie dokumentów związanych z przejściem pracownika na rentę albo emeryturę oraz współpraca w sprawach kadrowych z ZUS;

9) wyliczanie składek i innych zobowiązań pracowniczych;

10) sporządzenie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie realizowanych funkcji, a także prowadzenie wymaganej ewidencji i dokumentacji w zakresie spraw płacowych;

11) wykonywanie obliczeń zarobków pracowników i sporządzanie list płac.

10. Sekcja Finansowo – Księgowa – zakres zadań Sekcji obejmuje:

1) organizację rachunkowości bilansowej i podatkowej;

2) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych;

3) prawidłowe, terminowe i rzetelne, bieżące prowadzenie księgowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami rachunkowości, a w szczególności:

a) spraw związanych z rejestracją podatkową i jej aktualizacją,

b) przygotowywanie prowadzenie i prowadzenie spraw związanych z księgowością Centrum MSWiA,

c) ewidencjonowanie operacji gospodarczych poprzez ich prawidłowe i terminowe księgowanie na właściwych kontach analitycznych i syntetycznych,

d) bieżące uzgadnianie księgowań i sald analitycznych kont rozrachunkowych
z kontrahentami,

e) realizacje wtórnej kontroli dokumentów księgowych;

f) windykacja należności Centrum MSWiA poprzez wzywanie dłużników do zapłaty albo skierowanie sprawy na drogę sądową,

g) prowadzenie ewidencji poszczególnych składników majątku Centrum MSWiA oraz rejestru amortyzacji środków trwałych,

h) prowadzenie rejestru faktur przychodzących i przekazywanie tych dokumentów do poszczególnych działów do sprawdzenia merytorycznego,

i) sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

j) regulowanie zobowiązań,

k) prowadzenie ewidencji i rozliczeń dotyczących pracowników Centrum MSWiA,

l) odprowadzenie składek i innych zobowiązań pracowniczych.

11. Sekcja Administracyjno – Techniczna – zakres zadań Sekcji obejmuje:

1) przygotowywanie, przeprowadzenie i nadzór nad postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych,

2) sporządzanie i kompletowanie dokumentacji postępowań przetargowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) sporządzanie i przekazywanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach,

4) prowadzenie spraw związanych z korespondencją,

5) prowadzenie wykazu używanych w Centrum MSWiA pieczątek, unieważnianie nieaktualnych lub zaginionych, likwidacja zużytych i wydawanie nowych,

6) zaopatrywanie komórek organizacyjnych w sprzęt, wyposażenie i materiały biurowe oraz w inne niezbędne artykuły w oparciu o zatwierdzone zapotrzebowania przy współudziale tych komórek, prowadzenie gospodarki magazynowej Centrum MSWiA,

7) prowadzenie całokształtu spraw związanych z polityką socjalno-bytową, ochroną zdrowia pracowników i ochroną terenów, obiektów i całością mienia Centrum MSWiA oraz spraw administracyjnych;

8) zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury i urządzeń,

9) prowadzenie całokształtu spraw związanych z wyposażeniem utrzymaniem pomieszczeń administracyjno – biurowych;

10) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań inwestycyjnych i modernizacyjnych,

11) archiwizowanie dokumentów i prowadzenie ewidencji dokumentacji w zakresie realizowanych zadań,

12) organizację prac biurowych.

IX. SPOSÓB KIEROWANIA KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI

Znajomość zasad organizacji dotyczy wszystkich pracowników Centrum MSWiA.

Pracami każdej komórki organizacyjnej wchodzącej w skład zakładu leczniczego „Centrum Krwiodawstwa MSWiA” kieruje kierownik, który jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w tej komórce.

Kierownik komórki organizacyjnej może być uprawniony do kontrolowania pracy innych komórek lub ich kierowników i pracowników w zakresie swej kompetencji rzeczowej, jak również do udzielania tym komórkom skoordynowanych z poleceniami ich bezpośrednich przełożonych wskazówek i wytycznych odnośnie kierunków i metod pracy.

Pracami Sekcji Organizacyjno – Pracowniczej kieruje bezpośrednio Dyrektor Centrum MSWiA, natomiast pracami Sekcji Administracyjno – Technicznej i Sekcji Finansowo – Księgowej kieruje Główny Księgowy.

Każdy pracownik podlega bezpośrednio tylko jednemu zwierzchnikowi, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za wykonanie zadań.

Komórki organizacyjne obowiązuje zasada wzajemnego współdziałania, koordynacji pracy, wymiany poglądów i opinii.

Przy załatwianiu spraw należących do zakresu działania kilku komórek organizacyjnych, obowiązuje zasada, że wiodącą jest ta komórka, której zakres działania obejmuje główne zagadnienia lub większość zagadnień występujących w przedmiotowej sprawie.

Komórki organizacyjne współpracujące, zobowiązane są do udzielania pomocy i informacji komórce organizacyjnej wiodącej oraz mają prawo żądania rozpatrzenia przez nią przedstawionych opinii oraz zajęcie stanowiska w odniesieniu do przedstawionego zagadnienia.

Spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami tej samej komórki organizacyjnej rozstrzyga Kierownik tej komórki. Spory kompetencyjne pomiędzy pracownikami różnych komórek organizacyjnych rozstrzygają wspólnie Kierownicy tych komórek. W przypadku braku porozumienia co do sposobu rozwiązania takiego sporu, sprawę poddaje się rozstrzygnięciu przez Dyrektora Centrum MSWiA.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego przyjęcia. Integralną część Regulaminu stanowi Struktura Organizacyjna.

 

 Załącznik do regulaminu – Struktura Organizacyjna Jednostki – plik PNG (66 KB)

Skip to content