Cele i zadania CKiK MSWiA w Warszawie

Do zadań Centrum MSWiA należy wykonywanie zadań w zakresie pobierania krwi i oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew i jej składniki, oraz w szczególności:

 

 • kwalifikowanie kandydatów na dawców do oddania krwi;
 • prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup oddających krew w Centrum MSWiA;
 • pobieranie krwi oraz dokonywanie związanych z tym zabiegów;
 • gromadzenie, konserwacja, przechowywanie oraz wydawanie krwi i jej składników;
 • propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;
 • pobieranie krwi i oddzielanie jej składników;
 • zaopatrywanie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki oraz w produkty krwiopochodne;
 • zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;
 • udzielanie konsultacji związanych z leczeniem krwią;
 • prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
 • wytwarzanie płynów konserwujących i surowic diagnostycznych;
 • prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz współdziałanie w szczególności z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii, Państwową Akademią Nauk, uczelniami medycznymi i z towarzystwami lekarskimi;
 • współdziałanie z podmiotami leczniczymi w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 • zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Centrum MSWiA oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
 • medyczne zabezpieczanie wykonywania zadań obronnych ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 • sprawowanie nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Centrum MSWiA;
 • wykonywanie działalności innej niż działalność lecznicza pod warunkiem, że działalność ta nie jest uciążliwa dla pacjenta lub przebiegu leczenia.
Skip to content