Wartość Projektu:
 
Koszt całkowity projektu: 1 146 424,01 PLN
 
Koszt kwalifikowalny: 1 105 941,46 PLN
 
Wartość dofinansowania 1 105 941,46 PLN
 
Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 100%
 
Opis Projektu, cele, planowane efekty
  
Cel ogólny: poprawa w zapewnieniu dostępności, osiąganiu efektywności, sprawności i jakości systemu ochrony zdrowia (służba krwi) w kluczowych obszarach.
 
Zakres projektu obejmuje:
 
­   – Zakup sprzętu i aparatury medycznej. Data podpisania umowy czerwiec 2022.
dofinansowanie 453.455,76 PLN
całkowita wartość 453.455,76 PLN
 
   – Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego. Data podpisania umowy czerwiec 2023.
dofinansowanie 290.500,00 PLN
całkowita wartość 330.982,55 PLN
 
   – Zakup sprzętu i aparatury medycznej. Data podpisania umowy czerwiec 2023.
dofinansowanie 361.985,70 PLN
całkowita wartość 361.985,70 PLN
 
Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo. Osiągnięty zostanie efekt w postaci:
 
zabezpieczenia dostępu szpitali do składników krwi wysokiej jakości,
przygotowania systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne,
unowocześnienia infrastruktury i dostosowanie do aktualnych potrzeb,
poprawy jakości, bezpieczeństwa oraz dostępności usług świadczonych przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie.
Skip to content