SYSTEM e-KREW

Dzięki rozwiązaniu podmioty lecznicze będą miały stały dostęp do informacji na temat krwi oraz jej składników, które są potrzebne do ratowania zdrowia i życia ludzi.

Co to jest e-KREW?


System e-Krew to realizowany przez Centrum e-Zdrowia projekt budowy rozwiązania informatycznego, odpowiadający na potrzeby:

Cel realizacji projektu

Bezpośrednim celem projektu jest wsparcie publicznej służby krwi oraz nadzór nad krwiolecznictwem, w optymalnym wykorzystaniu zasobów krwi i jej składników, w tym:

 • ograniczenie uciążliwości czynności administracyjnych związanych z oddawaniem krwi,
 • dostosowanie liczby i rodzajów donacji do prognozowanego zapotrzebowania na krew i jej składniki,
 • optymalizacja gospodarowaniem zapasami krwi, dzięki ujednoliceniu systemu zamawiania i wydawania krwi oraz informowania o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach,
 • podejmowanie decyzji opartych o rzetelne, dokładne i aktualne dane.

Nowe rozwiązanie informatyczne wpłynie na poprawę jakości usług medycznych świadczonych dla społeczeństwa. Nastąpi to dzięki:

 • usprawnieniu wymiany danych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie,
 • skutecznemu zarządzaniu danymi.
 

Nowe usługi e-zdrowia

Dla dawców i kandydatów na dawców:

 • umówienie wizyty w punkcie pobierania krwi,
 • profilowana informacja, czyli dostęp do wybranych informacji takich jak:
  • wyniki bezpłatnych badań,
  • zapotrzebowanie na określoną grupę krwi,
  • kalkulator donacji (ile donacji wykonano i ile brakuje do złożenia wniosku o przyznanie odznaki Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi), w tym przeliczanie donacji składników krwi na krew pełną,
  • czas do kolejnej możliwej donacji lub do upływu okresu dyskwalifikacji,
 • uzyskanie zaświadczenia: dla urzędu skarbowego w celu odliczenia darowizny, dla pracodawcy w celu potwierdzenia uprawnienia do dnia wolnego od pracy, zwolnienia na czas badań lekarskich oraz dla PCK w celu wystąpienia o odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi,
 • złożenie deklaracji o wycofaniu donacji po oddaniu krwi lub jej składników.

Dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą:

 • zamówienie krwi i jej składników,
 • informowanie o niepożądanych zdarzeniach i reakcjach poprzetoczeniowych,
 • uzyskanie informacji w ramach procedury „look back”,
 • zlecenie wykonania badań immunohematologicznych oraz uzyskania dostęp do ich wyników.

Korzyści

W wymiarze społecznym wdrożenie systemu e-Krew zapewni bieżące zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki, niezbędne do ratowania ludzkiego zdrowia i życia, poprzez możliwość:

 • stałego, 24/7 monitorowania i analizowania zużycia krwi i jej składników oraz bieżących potrzeb podmiotów leczniczych w tym zakresie,
 • dotarcia do dawców o określonych grupach krwi.

Oprócz korzyści społeczno-gospodarczych, dzięki realizacji projektu:

 • dawcy krwi
  • zaoszczędzą czas
  • lepiej zaplanują miejsca i czas kolejnych donacji (informacje o akcjach, wyjazdach ekip, zapotrzebowaniu na krew określonej grupy, upływie czasu od ostatniej donacji lub czasu dyskwalifikacji)
 • podmioty lecznicze
  • zminimalizują czas oczekiwania na krew, szczególnie jeśli obsługujące Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie jest w stanie zaspokoić bieżących potrzeb
 • Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
  • zminimalizują czas realizacji czynności związanych z pozyskiwaniem krwi z innych centrów, jeżeli własne zapasy nie pozwalają zaspokoić bieżących potrzeb
  • skuteczniej zaplanują działania związane z zachęcaniem do oddania krwi (np. SMS z zaproszeniem)
  • zoptymalizują czas obsługi dawców i kandydatów na dawców krwi
 • instytucje nadzorujące (Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Krwi, Instytut Hematologii i Transfuzjologii)
  • zoptymalizują czas poświęcany na analizę danych przekazywanych przez CKiK
  • będą podejmować decyzje dotyczące publicznej służby krwi w oparciu o aktualne, kompletne i rzetelne dane.

Dane do projektu

Nazwa projektu: „Projekt e-Krew – Informatyzacja Publicznej Służby Krwi oraz Rozwój Nadzoru nad Krwiolecznictwem”
Numer Porozumienia o dofinansowanie Projektu: POPC.02.01.00-00-0082/17-00
Beneficjent: Centrum e-Zdrowia (CeZ)

Finansowanie

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu nr II „E-administracja i otwarty rząd” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i wpisuje się w działanie 2.1, uwzględniające  wprowadzenie usług elektronicznych zwiększających dostępność świadczeń dla obywateli.

Wniosek o dofinansowanie został złożony w trybie pozakonkursowym, a całkowita wartość projektu wynosi: 92 273 914,64 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 92 273 914,64 zł. 
Na realizację Projektu przyznano dofinansowanie w łącznej kwocie: 92 273 914,64 
, w tym: 

 1. z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej: 78 091 413,96 zł, stanowiące nie więcej niż 84,63% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu,
 2. z budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej: 14 182 500,68 zł, stanowiące nie więcej niż 15,37% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu.
Skip to content