Ochrona Danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 26 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO), informujemy, że:

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 137; dane kontaktowe do inspektora ochrony danych na adres e-mail: IDO@ckikmswia.pllistownie: 02-507 Warszawa ul. Wołoska 137
z dopiskiem IDO CKiK MSWiA,

2)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: Rejestracja jako kandydat na dawcę krwi podstawa prawna Ustawa o Publicznej służbiekrwinp. art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e/f RODO, 

3)     Pani/Pana dane osobowe są udostępniane do informatycznego systemu bazodanowego Krajowego Rejestru Dawców Krwi, którego administratorem jest Centrum Systemów Informacyjnych i Ochrony Zdrowia (CSiOZ),

4)    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okreszgodny zUstawą o Publicznej Służbie Krwi wraz z aktualnymi rozporządzeniami,

5)    Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

6)    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożliwość kontynuowania dalszych procedur jako dawcy krwi.