Szkolenia dla pracowników Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w ramach projektu „Doskonalenie jakości zarządzania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa”
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych – nr porozumienia: POWR.05.02.00-00-0002/21- 00. zobacz więcej

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych.
Szkolenia dokształcające z zakresu bezpiecznego przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych w formie szkolenia podstawowego lub uzupełniającego. zobacz więcej

Termin najbliższego szkolenia

19 i 21 września 2023 roku
(wtorek, czwartek)
szkolenie uzupełniające

Bądź na bieżąco

Miejsce szkolenia

Państwowy Instytut Medyczny MSWiA
w Warszawie, ul. Wołoska 137,
Budynek Administracyjny (AG), III piętro – Aula

Informacje

Dodatkowych informacji udziela Kierownik szkolenia – mgr Joanna Milewska
tel.: +22 508 24 59 lub 519 141 724

Informacje szczegółowe

Czas trwania szkolenia: 2 dni robocze
Liczba uczestników: do 50 osób

Wtorek – wykłady
szkolenie podstawowe – godz. 8.30 – 16.00
szkolenie uzupełniające – godz. 8.30 – 15.30

Czwartek – szkolenie praktyczne, seminarium oraz egzamin testowy
szkolenie podstawowe – godz. 8.30 – 12.00
szkolenie uzupełniające – godz. 8.30 – 11.00

Uczestnicy proszeni są o posiadanie przy sobie, w dniu rozpoczęcia szkolenia, numeru prawa wykonywania zawodu.

Forma płatności: przelew najpóźniej na 7 dni przed terminem szkolenia. Numer rachunku bankowego: 19 1130 1017 0020 1465 2620 0001.

Koszt szkolenia jednego uczestnika:
kurs w zakresie podstawowym – 200 zł,
kurs w zakresie uzupełniającym – 160 zł.

W przypadku zgłoszeń zbiorowych, należy przesłać również imienną listę uczestników.

Dokonanie zapłaty jest bezwzględnym warunkiem dopuszczenia do udziału w szkoleniu. W przypadku nie zgłoszenia się na szkolenie wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

Terminy i formy poszczególnych edycji szkoleń są podawane w styczniu każdego roku. Zastrzegamy sobie prawo do odwołania lub zmiany terminów bez podania przyczyn.

Skip to content