Ogłoszenie o naborze na stanowisko Zastępcy dyrektora ds. lecznictwa.

 

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z siedzibą przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Konkurs prowadzony jest w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Zdrowia
z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. 2021 r., poz. 430, z późn. zm.) oraz w oparciu o Regulamin przeprowadzania konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji.

Do konkursu może przystąpić osoba, która:

 1. Posiada tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty transfuzjologii lub transfuzjologii klinicznej albo lekarz posiadający specjalizację II stopnia z transfuzjologii lub transfuzjologii klinicznej lub  lekarz w trakcie ww. specjalizacji
 2. Posiada co najmniej pięcioletni staż pracy.
 3. Posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.
 4. Posiada obywatelstwo polskie.
 5. Korzysta z pełni praw publicznych.
 6. Nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu, składają:

 1. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem.
 2. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, w tym dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu oraz dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy.
 3. Opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej.
 4. Inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata.
 5. Informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej niż na jeden miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu.
 6. Oświadczenie o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska.
 7. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Dodatkowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów:

 1. Kopie dokumentów, o których mowa  w pkt. 2 i 4 powyżej powinny być poświadczone
  z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na żądanie Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały przedmiotowych dokumentów.
 2. Wyżej wymienione elementy oferty kandydata powinny stanowić odrębne dokumenty.
 3. W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym, należy dołączyć również ich tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 4. Dokumenty, określone w pkt. 1-7 , należy składać w postaci papierowej,
  w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 10 listopada 2023 r. w godz. od 9:00 do 14:00 w siedzibie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  i Administracji przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa
  w lokalu administracyjnym znajdującym się w budynku „S: na II piętrze lub przesłać listem poleconym na adres: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  i Administracji przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 5. Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko oraz adres, a także adnotację
  o treści „Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji”.
 6. W dokumentach aplikacyjnych kandydat zobowiązany jest podać swój numer telefonu kontaktowego.
 7. W dokumentach aplikacyjnych prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  i Administracji, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Podaję dane dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Jednocześnie informuję, iż zapoznałam/-em się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawienia”.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji można uzyskać w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, w lokalu administracyjnym znajdującym się w budynku „S” na II piętrze, w terminie od dnia 10.10.2023 r. do dnia 10.11.2023 r., od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9:00 do 14:00, a także można je zaczerpnąć ze strony internetowej www.ckikmswia.pl oraz z Krajowego Rejestru Sądowego dostępnego pod nr 0000216938.

Zatrudnienie na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa przewiduje się
w wymiarze ½ etatu.

Dodatkowym kryterium branym pod uwagę będą posiadane przez kandydata kwalifikacje opisane w podrozdziale 1.6.1. pkt. 2 Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi (Dz. U. z 2021 r., poz. 28).

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur wynosi: do 30 dni od daty upływu terminu składania dokumentów.

Klauzula informacyjna

W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Kandydata jest Centrum Krwiodawstwa
  i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa, www.ckikmswia.pl, tel. 022 508 24 62.
 2. Dane osobowe Kandydata będą przetwarzane na potrzeby przeprowadzania postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Dane zbierane są na podstawie wyrażonej przez Kandydata zgody.
 3. Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  i Administracji będzie udostępniać dane osobowe Kandydata zawarte w ofercie – członkom Komisji konkursowej.
 4. Dane osobowe Kandydata podane dla celów przeprowadzenia postępowania konkursowego, będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do celu przetwarzania, po tym czasie w celach archiwalnych przez okres 5 lat – zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 5. Kandydatowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach RODO. Kandydatowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 6. Ponadto Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (pod adresem: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-195 Warszawa) w związku z przetwarzaniem przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji danych osobowych Kandydata.
 7. Podanie przez Kandydata danych osobowych jest dobrowolne, ale jest wymogiem niezbędnym do realizacji postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak zgody na podanie i przetwarzanie danych osobowych Kandydata spowoduje odrzucenie złożonej oferty w postępowaniu kwalifikacyjnym.
Skip to content